Sprawy Bieżące

INWESTYCJE W I PÓŁROCZU 2019R.

autor Marcin Abramek · 03 lip 2019 o 10:44

„MOBILNY LOF”

Ostatni – III etap inwestycji – budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi oraz nawrotnicą w ciągu drogi wojewódzkiej 809 Snopków - Krasienin

- projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.6. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach projektu wykonane zostały węzły przesiadkowe w miejscowościach Tomaszowice Kolonia
i Jastków/Piotrawin wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną tj. stanowisko postojowe, wiaty/zadaszenia dla pasażerów, parking dla samochodów osobowych, skuterów i rowerów, zatokę krótkoterminową dla samochodów osobowych, a także zatoki autobusowe.
Przebudowano chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2418L w miejscowościach Natalin i Snopków oraz wybudowano chodnik wraz z zatokami autobusowymi oraz oświetleniem energooszczędnym przy drodze wojewódzkiej Nr 830
w miejscowościach Płouszowice Kolonia i Dąbrowica.

Obecnie realizowana jest ostatni – 3 etap inwestycji. Rozpoczęła się budowa nawrotnicy autobusowej wyposażonej w infrastrukturę umożliwiającą realizację systemów P&R i B&R  z oświetleniem hybrydowym, wiatą przystankową i wiatą na rowery. W budowie także znajduje się chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 809 począwszy od ronda w Snopkowie do w/w nawrotnicy.

 

„POPRAWA SPÓJNOŚCI PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ I KULTUROWEJ LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ”

Przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Agronomówki, oraz przebudowa i modernizacja poprzemysłowego budynku, w którym zlokalizowana jest lecznica weterynaryjna wraz
z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych z naciskiem na usługi społeczne.

Na szeroką skalę rozpoczęły się prace budowlane na dawnej Agronomówce, która docelowo będzie siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej, świetlicy środowiskowej z zapleczem socjalnym i sanitarnym, a także komisji alkoholowej, zespołu interdyscyplinarnego i Koła Gospodyń Wiejskich. W ramach przebudowy planowana jest nadbudowa budynku wraz z wykonaniem nowej konstrukcji dachowej i pokrycia jak również adaptacja istniejącego układu pomieszczeń na potrzeby nowej funkcji użytkowej. W ramach robót zewnętrznych zostanie wykonana termomodernizacja budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz systemu odwodnienia budynku. Dojście do budynku zostanie przebudowane, aby umożliwić dostęp dla osób niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania działki planowane jest wykonanie komunikacji wewnętrznej, parking dla pracowników i petentów oraz budowa publicznego placu zabaw dla dzieci ze świetlicy środowiskowej i mieszkańców pobliskiego osiedla.

Drugą inwestycją realizowaną w ramach projektu jest przebudowa budynku gospodarczego w którym mieści się weterynaria. Wykonywana jest termomodernizacja budynku, wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniem nowego poszycia dachowego. Część pomieszczeń na parterze zostanie zaadaptowana na potrzeby lecznicy weterynaryjnej. Pomieszczenia na parterze i piętrze budynku zostaną także przeznaczone dla prowadzenia działalności gospodarczej związanej z udzielaniem pomocy dla rolników, w tym m. in. porad prawnych oraz porad związanych z prowadzeniem rachunkowości rolniczej itp. Na części parteru oraz na piętrze zostaną wyodrębnione mieszkania socjalne, zapewniające minimalne potrzeby bytowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

W ramach projektu wykonany został także budynek garażowo – gospodarczy, oddany do użytku na początku 2018 r.

 „PRZEBUDOWA W RAMACH REWITALIZACJI ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W PANIEŃSZCZYŹNIE - PAŁAC”

- projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Dobiega końca realizacja  wieloletniego remontu budynku zabytkowego pałacu w Panieńszczyźnie,
w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy Jastków. W ramach zadania wykonano termomodernizację obiektu obejmującą wymianę stolarki okiennej wraz z drzwiami zewnętrznymi. Jak również  docieplenie ścian fundamentowych z uprzednio wykonaną izolacją przeciwwilgociową poziomą i pionową (iniekcje)

W kolejnym etapie prac wykonany został gruntowny remont wnętrza budynku. W szczególności dotyczył on wykonywania izolacji termicznej stropów oraz klatki schodowej. Położono nową instalację elektryczną i sieć internetową – Internetu szerokopasmowego. Przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną oraz wykonano instalację wentylacji mechanicznej z rekuperacją (odzyskiwaniem ciepła z wewnątrz budynku).

Kompleksowo przebudowana została część parterowa pałacu, gdzie obecnie znajdują się wszystkie referaty zajmujące się obsługą interesantów. Utworzony został tam także Punktu Obsługi Interesanta oraz zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

REMONT ELEWACJI ORAZ POSZYCIA DACHOWEGO PAŁACU

Kolejne zadanie ma na celu przywrócenie dawnej świetności budynku pałacu. W 2017 roku nastąpiła renowacja tarasów pałacu. Obecnie dobiegają końca prace renowacyjne elewacji obiektu połączone
z rekonstrukcją istniejących elementów architektonicznych. Ukończona została wymiana poszycia dachowego na budynku.

 

JASTKÓW, ZESPÓŁ PAŁACOWO - PARKOWY (XIX W.): ROBOTY BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE PRZY KORDEGARDZIE ORAZ UTWARDZENIE ALEJEK W PARKU

W ramach projekt realizowanego przy udziale dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Ochrona zabytków 2018 utworzono utwardzone alejki oraz ogrodzono cały teren Zespołu Pałacowo - Parkowego. Kompleksowemu remontowi poddana została Kordegarda, w której obecnie znajduje się Izba Pamięci poświęcona Legionom Polskim poległym pod Jastkowem podczas 3 sierpnia 1915r. W najbliższym czasie rozpocznie się budowa drogi pożarowej oraz opaski wokół pałacu.

"ROZWÓJ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE JASTKÓW, KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY UJĘĆ WODY W MIEJSCOWOŚCI JASTKÓW ORAZ OŻARÓW"

Remont SUW Jastków

-  projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Zadanie obejmuje modernizację ujęć wody w m. Ożarów oraz Jastków. W roku ubiegłym zakończona została modernizacja stacji uzdatniania wody w Ożarowie. Obecnie remontowana jest stacja uzdatniania wody w Jastkowie. Remont zakłada wyremontowanie studni włazowej na zbiornikach wyrównawczych, wymianie podlegają wszystkie instalacje wewnętrznych obiektu – urządzenia technologiczne, armatura pomiarowa
i  instalacje elektryczne. Inwestycja obejmuje także wymianę zewnętrznych rurociągów technologicznych
i armatury wody surowej i uzdatnionej oraz wykonanie energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego.

REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SNOPKOWIE

Gmina Jastków otrzymała dofinansowanie do projektu  pt. „Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Snopków, Gmina Jastków”.

 - Inwestycja finansowania przy udziale środków Unii Europejskiej ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa. Inwestycja ta stanowi kolejny etap modernizowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Rozpocznie się jeszcze w roku bieżącym.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TOMASZOWICACH

Sukcesywnie i zgodnie z założonym harmonogramem przebiega budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tomaszowicach. Wybudowano obiekt o wymiarach 17,70x35,70m. W budynku dodatkowo wygospodarowane zostały miejsca dla widowni na 5 rzędach trybun, przewidziano także możliwość obserwacji wydarzeń sportowych z wysokości piętra na zaprojektowanej w tym celu antresoli. Powierzchnia sali to 757,4m2, zaś jej wysokość do najniższego elementu konstrukcji dachu wynosi 8,80m. W części zaplecza sali zaprojektowano szatnie o powierzchni połączone z zapleczem sanitarnym, wyodrębniono także toaletę w pełni dostosowaną na potrzeby osób niepełnosprawnych. Przewidziano również miejsce na magazyn sprzętu sportowego oraz miejsce na 4 sale o powierzchni 44,8m2 – 54,2m2 do prowadzenia zajęć w mniejszych grupach

"BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH SŁUŻĄCYCH DO REKREACJI W GMINIE JASTKÓW”

Boisko wielofunkcyjne przy SP Płouszowice

-  projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach dziania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Wybudowany został ogólnodostępny teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy Szkole Podstawowej
w Płouszowicach obejmujący: niepełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, siatkówki, dwa boiska do "mini koszykówki", tenisa ziemnego z nawierzchni poliuretanowej wykładanej natryskowo oraz plac przeznaczony do gry w bule i do minigolfa.

„REMONT BUDYNKU PO BYŁYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM Z PRZEZNACZENIEM NA KLUB SENIORA JASTKÓW”

-  zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Klub Seniora Jastków” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne.

Gmina Jastków w partnerstwie z Algirtas Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Klub Seniora Jastków. Zamierzeniem projektu jest utworzenie miejsca w którym dedykowanego seniorom z terenu gminy. Klub Seniora oferuje  bezpłatne zajęcia dostosowane do oczekiwań osób starszych. W ramach pracy klubu realizowane są m.in. zajęcia z zakresu kultury, propagujące zdrowy tryb życia, rozwijające zainteresowania, poradnictwo psychologa i wiele innych.

Ogromny potencjał drzemiący w seniorach będzie mógł się rozwijać w gruntownie wyremontowanym budynku, w którym niegdyś mieściło się Przedszkole Samorządowe. W ramach inwestycji wymieniono instalacje w budynku, wybudowano wiatrołap oraz wyremontowano sanitariaty.

BUDOWA BUDYNKU OBIEKTU KULTURY-ŚWIETLICA W MIŁOCINIE

- Inwestycja finansowania przy udziale środków Unii Europejskiej ramach działania "Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozpoczęła się budowa budynku świetlicy (obiekt kultury) wraz z instalacjami wewnętrznymi
i infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Miłocin. Budowany jest obiekt parterowy,  niepodpiwniczony 
z  poddaszem  nieużytkowym, pokryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Termin realizacji inwestycji ustalono na II półrocze 2020 roku
.

ROZWÓJ TERENÓW OSADNICTWA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ CIĄGU DRÓG GMINNYCH NR 105977 W M. TOMASZOWICE-KOLONIA, TOMASZOWICE , SIEPRAWICE (DZ. NR EWID. 960), NR 106006L (DZ. NR EWID. 963) W M. SIEPRAWICE NA ODCINKU OD KM 0+009,20 DO KM 2+628,15 WRAZ Z OŚWIETLENIEM DROGOWYM

Inwestycja realizowana przy udziale środków pochodzących z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 zakłada realizację 3 zadań:

1. Przebudowę ciągu dróg gminnych Nr 105977w m. Tomaszowice-Kolonia (dz. nr ewid. 614), Tomaszowice (dz. Nr ewid. 220), Sieprawice (dz. Nr ewid. 960), Nr 106006L (dz. Nr ewid. 963)
w m. Sieprawice na odcinku od km 0+009,20 do km 2+628,15.

2. Przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr105977L z drogą wojewódzką nr 830 Lublin -Nałęczów–Bochotnica w m. Tomaszowice-Kolonia.

3. Budowę sieci oświetlenia drogowego, w miejscowościach Tomaszowice Kolonia i Tomaszowice, droga gminna KDG 105977L.

PRZEBUDOWA UL. SZELESTNEJ W MIEJSCOWOŚCI NATALIN

Rozpoczyna się przebudowa ul. Szelestnej w Miejscowości Natalin. W ramach zadania nastąpi kompleksowa przebudowa w/w ulicy.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.