Sprawy Bieżące

INWESTYCJE W GMINIE JASTKÓW - MAJ 2018

autor Marcin Abramek · 16 maj 2018 o 10:52

"Budowa i wyposażenie przedszkola w miejscowości Panieńszczyzna w ramach Centrum Rozwoju Rodziny" - projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna.

 

Wizualizacje wnętrza Żłobka.

Toaleta

Sale zabaw

Sala "snu"

Korytarz 

Szatnia

 

Mobilny LOF” - projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.6. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego:

Węzeł przesiadkowy w m. Tomaszowice Kolonia:

 

Węzeł przesiadkowy w m. Jastków

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 830 w miejscowości Płouszowice Kolonia

Budynek w Sieprawicach - przyszła siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moszna w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”  pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa poprzez przebudowę drogi gminnej nr 105968L (działka nr ewid. 181) w miejscowości Moszna na odcinku od km rob. 0+007,50 do km 3+198,85”) 

Zakres robót:

 • roboty przygotowawcze w tym zdjęcie humusu i roboty rozbiórkowe
 • wycinkę drzew i krzewów
 • wykonanie prawostronnego poszerzenia jezdni drogi gminnej do szerokości zasadniczej jezdni 5,0 m,
 • wzmocnienie istniejącej nawierzchni w technologii mas asfaltowych,
 • przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi,
 • wykonanie przy krawędzi jezdni chodników/peronów o szerokości 2,00 m z betonowej kostki brukowej
 • wykonanie za poboczem chodnika o szerokości 1,50m z betonowej kostki brukowej
 • utwardzenie zjazdów z kostki betonowej na szerokości chodnika
 • uzupełnienie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr.
  15 cm (w przypadku zjazdów gruntowych) w granicy pasa drogowego drogi gminnej
 • regulację wysokościową zjazdów „do góry” w przypadku zjazdów o nawierzchni
 • z betonowej kostki brukowej, płyt betonowych chodnikowych oraz płyt ażurowych
 • odtworzenie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego poprzez odtworzenie (renowację) rowów przydrożnych wraz z profilowaniem skarp
 • wykonanie odwodnienia liniowego krawężnikowego na długości projektowanego chodnika,
 • wykonanie umocnień stromych skarp płytami ażurowymi 40x60x8 cm
 • wykonanie nowego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • wykonanie oświetlenia hybrydowego przejścia dla pieszych (zasilanie solarno-wiatrowe)

Koszt inwestycji wyniesie:  2 572 322,06 zł, w tym dotacja w ramach programu rządowego - 1 286 161,00 zł, oraz wkład własny Gminy Jastków - 1 286 161,06 zł

 

 

F4603e96 6412 4f00 a676 ebc8f95cc222
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.