Sprawy Bieżące

INWESTYCJE W GMINIE JASTKÓW - WRZESIEŃ 2018

autor Marcin Abramek · 18 wrz 2018 o 10:37

Inwestycje gminne - stan na wrzesień 2018 rok.

1. Mobilny LOF” - projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.6. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach projektu wykonane zostały:

a) Węzły przesiadkowe w ramach systemu P&R i B&R wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną tj. stanowisko postojowe, wiaty/zadaszenia dla pasażerów, parking dla samochodów osobowych, skuterów i rowerów, zatokę krótkoterminową dla samochodów osobowych, a także zatoki autobusowe w miejscowościach Tomaszowice Kolonia i Jastków/Piotrawin. Ponadto w 2019 r. w miejscowości Smugi planowana jest lokalizacja nawrotnicy autobusowej wyposażonej w infrastrukturę umożliwiającą realizację systemów P&R i B&R  z oświetleniem hybrydowym, wiatą przystankową i wiatą na rowery.

  • System P&R  zakłada wybudowanie w miejscowościach: Jastków (9 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnych), Tomaszowice Kolonia (9 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnych), Smugi (1 miejsce postojowe i 1 dla osób niepełnosprawnych),

  • System B&R zakłada wybudowanie w miejscowościach: Jastków (13 stanowisk postojowych), Tomaszowice Kolonia (13 stanowisk postojowych), Smugi (4 stanowiska postojowe),

 

Węzeł przesiadkowy w Tomaszowicach Kolonii

Węzeł przesiadkowy w Jastkowie/Piotrawinie

 

b) Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2418L w miejscowościach Natalin i Snopków. 

c) Chodnik wraz z zatokami autobusowymi oraz oświetleniem energooszczędnym przy drodze wojewódzkiej Nr 830 w miejscowościach Płouszowice Kolonia i Dąbrowica

d) Na 2019 rok planuje się rozpoczęcie ostatniego etapu w Mobilnym LOF-e, polegającego na budowie w/w nawrotnicy w m. Smugi oraz chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 809 od ronda w Snopkowie do nawrotnicy.

2. "Budowa i wyposażenie przedszkola w miejscowości Panieńszczyzna w ramach Centrum Rozwoju Rodziny" - projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna.

Budowa Centrum obejmująca trzy budynki wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą:

Przedszkole Samorządowe w Jastkowie w którym znajdzie się 100 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat. 

Żłobek Samorządowy w Jastkowie "Akademia Malucha" funkcjonujący od początku września 2018r. Obecnie uczęszcza do niego 30 dzieci z terenu Gminy Jastków.

Żłobek Samorządy "Akademia Malucha" funkcjonuje od poczatku września. Uczęszcza do niego 30 dzieci.

Biblioteka z salą widowiskową. Inwestycja rozpocznie się w latach przyszłych.

 

3. „PRZEBUDOWA W RAMACH REWITALIZACJI ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W PANIEŃSZCZYŹNIE - PAŁAC”- projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

W ramach projektu realizowano prace budowlane budynku zabytkowego pałacu w Panieńszczyźnie, w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy Jastków. W ramach termomodernizacji pałacu wykonano następujący zakres robót:

  • Wymianę stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrzne,
  • Docieplenie ścian fundamentowych z uprzednio wykonaną izolacją przeciwwilgociową poziomą
    i pionową (iniekcje)

Obecnie prowadzone są prace polegające na adaptacji pomieszczeń w rejonie wejścia do budynku do nowej funkcji użytkowej – Punktu Obsługi Interesanta w tym zaplecza sanitarnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto w budynku trwają intensywne prace budowlano – wykończeniowe a w szczególności:

  • Wykonywana jest izolacja termiczna stropów oraz klatki schodowej.
  • Wymiana instalacji elektrycznej i niskoprądowej (sieć internetowa)
  • Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej.
  • Wykonywana jest instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją (odzyskiwaniem ciepła z wewnątrz budynku)

4. REMONT ELEWACJI ORAZ POSZYCIA DACHOWEGO PAŁACU.

Kolejne zadanie ma na celu przywrócenie dawnej świetności budynku pałacu. W 2017 roku nastąpiła renowacja tarasów pałacu. Obecnie prowadzone są prace renowacyjne elewacji obiektu połączone z rekonstrukcją istniejących elementów architektonicznych. Ponadto prowadzona jest kompleksowa wymiana poszycia dachowego na budynku. Powyższe prace realizowane są z środków pochodzących z budżetu Gminy Jastków na 2018r.

 

5. JASTKÓW, ZESPÓŁ PAŁACOWO - PARKOWY (XIX W.): ROBOTY BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE PRZY KORDEGARDZIE ORAZ UTWARDZENIE ALEJEK W PARKU

Projekt realizowany przy udziale dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ochrona zabytków 2018, zakłada  prace na terenie parku obejmujące rewaloryzację parku: utwardzenie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, prowadzące do odtworzenia historycznych form zabytkowej sztuki ogrodowej z końca XIX w. oraz ogrodzenia całego obiektu. Prace budowlane/konserwatorskie przy kordegardzie wraz z adaptacją do pełnienia nowych funkcji użytkowych obejmujące: przeprowadzenie prac budowlanych polegających na wykonaniu robót ziemnych, remoncie ścian fundamentowych elewacji – przy zachowaniu oryginalnego detalu architektonicznego, tynki gładkie, kolorystyka tożsama kolorystyką pałacu, odnowienie pomieszczeń, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, remoncie dachu przy zachowaniu istniejącej formy dachu z dekoracyjnymi ostatkami krokwi, nowe pokrycie dachowe z blachy płaskiej tytanowo -cynkowej (zgodnie z pokryciem przewidzianym dla dachu pałacu) wraz ze stropem, wykonanie posadzek i stolarki okiennej – drewnianej, powtarzającej historyczne podziały i drzwiowej (drzwi płycinowe, drewniane) oraz wykonanie wokół budynku opaski izolacyjnej i odwadniającej. Wartość Projektu to 595 394,43 zł w tym kwota dofinansowania: 297 697,21 zł

6. "Rozwój Gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jastków, kompleksowe działania dotyczące przebudowy ujęć wody w miejscowości Jastków oraz Ożarów"-  projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Zadanie obejmuje modernizację ujęć wody w m. Ożarów oraz Jastków. W bieżącym roku przebudowana została stacja uzdatniania wody w Ożarowie. W toku prac budowlanych rozbudowo istniejący budynek stacji, wyremontowana została studnia włazowa na zbiornikach wyrównawczych, wymiano wszystkie instalacje wewnętrznych obiektu – urządzenia technologiczne, armaturę pomiarową, instalacje elektryczne. Remont objął także wymianę zewnętrznych rurociągów technologicznych i armatury wody surowej i uzdatnionej oraz wykonanie energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego. Wartość Projektu to 3 370 592,61 zł w tym kwota dofinansowania: 2 341 986,75 zł. Kolejnym etapem - zaplanowanym na 2019 rok będzie modernizacja stacji uzdatniania wody w Jastkowie.

7. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa poprzez przebudowę drogi gminnej nr 105968L (działka nr ewid. 181) w miejscowości Moszna na odcinku od km rob. 0+007,50 do km 3+198,85”

Wyremontowana droga w m. Moszna wykonana została przy udziale dotacji celowej budżetu państwa w 2018r w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Przebudowa objęła kompleksową przebudowę drogi gminnej z szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez wybudowanie chodnika z zatokami przystankowymi oraz wykonania oświetlenia hybrydowego przejścia dla pieszych. Ponadto zadanie w szczególności objęło wykonanie prawostronnego poszerzenia jezdni drogi gminnej, wzmocnienie istniejącej nawierzchni w technologii mas asfaltowych, przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi oraz utwardzenie zjazdów z kostki betonowej na szerokości chodnika.

Wartość zadania 2 572 322,06 zł, w tym dotacja w ramach programu rządowego - 1 286 161,00 zł, oraz wkład własny Gminy Jastków - 1 286 161,06 zł.

8. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 429 w m. Moszenki (obręb nr 9) oraz działce nr ewid. 469 w m. Moszna – Kolonia (obręb nr 11) na odcinku o długości 212,5m”

Odcinek o długości 2135,5 m zostanie wyremontowany w ramach Rządowego Programu na rzecz rozwoju konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej, edycja 2018.

W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia na całym odcinku drogi rozpoczynającym się przy remizie OSP w Moszenkach przy drodze powiatowej nr 2208L , do skrzyżowania z drogą gminną Nr 112571L (dawna droga powiatowa Nr 2204L od dr. 830 – Moszna Ożarów - Czesławice. Całkowity koszt zadania to 2 203 534,12 zł,  z czego wartość rządowej dotacji - 1 542 473,88 zł zaś koszt Gminy Jastków - 661 060,24 zł. Zgodnie z umową inwestycja zostanie wykonana do końca 2018r.

9. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce w miejscowości Ługów (tzw. Dobrowola)

Przebudowa obejmie: roboty ziemne (wykopy, wykonanie koryta oraz nasypów), przebudowa przepustu, wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem na obustronnym poszerzeniu, wykonanie górnej podbudowy z kruszywa, wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej na odcinku i poboczy.

Całkowity koszt inwestycji – 486 520,35 zł. – środki pochodzące z budżetu Gminy Jastków na 2018r.

10. Przebudowa drogi gminnej Nr 105974L (działka Nr ewid. 585)  w miejscowości Tomaszowice-Kolonia

Przebudowa obejmie: roboty ziemne (wykopy, wykonanie koryta oraz nasypów), przebudowa przepustu, wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem na obustronnym poszerzeniu, wykonanie górnej podbudowy z kruszywa, wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej na odcinku i poboczy.

Całkowity koszt inwestycji – 207 892,53 zł. – środki pochodzące z budżetu Gminy Jastków na 2018r.

11. MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ NR 106021L (działka Nr ewid. 83) UL. KARMINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN

W ramach inwestycji wykonano: rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego oraz krawężników ustawionych na podsypce, wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie robót ziemnych, wykonanie drenażu francuskiego, wykonanie poszerzeń nawierzchni ulicy, wykonanie nawierzchni zjazdów, wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej do właściwych spadków podłużnych i poprzecznych, wykonanie warstwy ścieralnej ulicy na całym odcinku z betonu asfaltowego, budowa zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz roboty wykończeniowe,

Całkowity koszt inwestycji – 575 497,71 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Jastków na 2018r.

12. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Szelestnej w miejscowości Natalin - etap I oraz rozbudowa odwodnienia ulicy Karmelowej w miejscowości Marysin

13. Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w miejscowości Jastków i Panieńszczyzna

Inwestycja ma na celu rozwiązanie wieloletniego problemu z zalewaniem  i jednoczesną dewastacją przez wody opadowe pochodzące z terenu stacji benzynowej drogi gminnej i zlokalizowanego przy niej chodnika. Zakres robót w szczególności objął przebudowę istniejącego chodnika, wykonaniu opaski bezpieczeństwa z kostki betonowej, wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie pakietu dwóch warstw bitumicznych bez zmiany geometrii drogi, przebudową skrzyżowania drogi gminnej nr 105989L z drogą powiatową nr 2420L poprzez korektę zaokrągleń wewnętrznych krawędzi pasów ruchu dla pojazdów skręcających w prawo wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej i wykonaniu zjazdów indywidualnych przez chodnik i opaskę bezpieczeństwa. Ponadto mając na uwadze problemy z wodami opadowymi  wykonana została studnia chłonna betonowa  wraz z krawężnikowymi studniami odwadniającymi.

Wartość inwestycji 268 220,57 zł

14. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tomaszowicach

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa sali gimnastycznej, stanowiącej uzupełnienie dla zrealizowanego i użytkowanego budynku szkoły podstawowej i mająca finalnie powiązać funkcje związane z programem szkoły oraz funkcji związanej ze sportem i rekreacją w ramach tworzenia kompleksu dydaktyczno – sportowego. Przedmiotowy obiekt zawiera w sobie przestrzeń przeznaczoną na salę gimnastyczną o wymiarach 17,70x35,70m, dodatkowo wygospodarowano miejsce dla widowni na 5 rzędach trybun, przewidziano także możliwość obserwacji wydarzeń sportowych z wysokości piętra na zaprojektowanej w tym celu antresoli. Powierzchnia sali wynosi 757,4m2, wysokość do najniższego elementu konstrukcji dachu wynosi 8,80m. W części zaplecza sali zaprojektowano szatnie o powierzchni 20,8 i 21,1m2 połączone z zapleczem sanitarnym (toaleta, umywalki, kabiny prysznicowe), wyodrębniono także toaletę o powierzchni 7,4m2 w pełni dostosowaną na potrzeby osób niepełnosprawnych, przewidziano również miejsce na magazyn sprzętu sportowego o powierzchni 16,8m2  oraz miejsce na 4 sale o powierzchni 44,8m2 – 54,2m2 do prowadzenia zajęć w mniejszych grupach

Budynek zaprojektowany w technologii mieszanej – posadowienie na fundamentach żelbetowych, ściany murowane warstwowe usztywnione trzpieniami żelbetowymi, izolacja termiczna grubości 14cm, konstrukcja dachu stalowa (dźwigary kratowe, belki stalowe, płatwie), izolacja termiczna z wełny mineralnej grubości 20cm, pokrycie dachu blacho dachówką. Wyposażenie instalacyjne obiektu stanowić będzie instalacja centralnego ogrzewania, elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej.

15. Nowa siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Od 10 września Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oficjalnie mieści się w Sieprawicach. Przebudowany z środków własnych budynek po byłej Szkole Podstawowej oprócz siedziby GOPS, posiada pomieszczenia dedykowane dla społeczności lokalnej Sołectw Sieprawice oraz Sieprawki. Wokół obiektu powstał parking oraz elementy małej architektury.

16. „Eko-energia w Gminie Jastków – I, Eko-energia w Gminie Jastków - III"

Rozpoczęła się realizacja długo oczekiwanych  projektów realizowanych w ramach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE – polegających na montażu instalacji solarnych na całym terenie gminy. Wartość obydwu projektów to ponad 7 682 399 zł, zaś kwota dofinansowania opiewa na kwotę 6 033 503,99 zł.

17. Oświetlenie uliczne

Aktualnie na terenie Gminy Jastków budowane jest oświetlenie drogowego w miejscowościach Dąbrowica i Dębówka - dokończenie, kwota umowy 172 000,00zł, oraz oświetlenie drogi gminnej 106041L w miejscowości Smugi - kwota umowy 139 482,00zł

 

4c0b0851 2adc 4f52 80ae 93b4bac77816
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.