Sprawy Bieżące

NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTOR DS. KULTURY

autor GOKiS · 09 wrz 2019 o 10:00

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy ogłasza nabór  na stanowisko Instruktor ds. kultury

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy

Dąbrowica 133 21-008 Tomaszowice

tel. 81 502-08-27

II. Miejsce pracy: Akademia Kultury w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastkowie                            

III. Stanowisko: Instruktor ds. kultury.

IV. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.

V. Forma zatrudnienie: Umowa o pracę.

VI. Niezbędne wymagania od kandydatów:

Wymagane wykształcenie z poniższych na poziomie co najmniej licencjat:  pedagogika ogólna, pedagogika wczesnoszkolna lub przedszkolna, kształcenie zintegrowane, animacja kulturalna lub doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciel.

VII. Zadania wykonywane na stanowisku:

1. Prowadzenie zajęć kulturalnych z małymi dziećmi.

2. Współpraca z konsultantem merytorycznym.

3. Dokumentowanie prowadzonych działań.

4. Organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach.

5. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez dyrektora jednostki.

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktor ds. kultury” w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy lub przesłać na adres Dąbrowica 133, 21-008 Tomaszowice do godz. 15.30 dnia 13 września 2019r.

X. Kandydaci spełniający wymagania formalne i wybrani przez dyrektora zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.