Sprawy Bieżące

NABÓR WNIOSKÓW NA GRANTY W LGD KRAINA WOKÓŁ LUBLINA

autor LGD · 18 maj 2018 o 11:43

 

Lokalna Grupa Działania Kraina wokół Lublina ogłosiła konkurs grantowy, do którego nabór będzie trwał od 1 do 15 czerwca 2018 roku.

Nabór wniosków o powierzenie grantów ogłoszony został w następujących zakresach:

  • Renowacja zabytków z wyłączeniem obiektów budowlanych - działanie  dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej  ewidencji zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

  • Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo – oznakowanie i promocja miejsc ważnych z punktu widzenia  walorów obszaru

  • Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące związane z lokalnym dziedzictwem, w tym jego promocja - organizacja zajęć /  warsztatów

  • Imprezy i wydarzenia kulturalne promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne -działanie nie dotyczy  organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego  cykl wydarzeń oraz wydarzeń specyficznych dla obszaru LGD KwL zawartych  w LSR (wydarzenie cykliczne – wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce)

  • Doposażenie zespołów i zorganizowanych grup działających w sferze kultury poprzez zakup strojów z możliwością podnoszenia kompetencji oraz  promocją działalności.

Wnioskodawcami w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu mogą być organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki sektora finansów publicznych  (suma grantów dla JSFP w ramach jednego projektu grantowego nie może przekroczyć 20%).

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina" - www.krainawokollublina.pl

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.