Sprawy Bieżące

OGŁOSZENIE

autor Marcin Abramek · 12 sty 2022 o 13:04

Wójt Gminy Jastków
ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej
do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2022 na terenie Gminy Jastków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,oświaty i wychowania,  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Jastków zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie ww. ustawy.
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji konkursowej.
  3. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.
  4. Do członków Komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
  5. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26.01.2022 r. do godz. 15:00.

II. Zadania Komisji konkursowej:

Komisja konkursowa ocenia oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,oświaty i wychowania, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży ogłoszonym przez Wójta Gminy Jastków.

III. Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej:

Wójt Gminy Jastków wybiera 3 osoby spośród kandydatów zgłoszonych przez organizację pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy.

W przypadku większej liczby zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

Wójt Gminy Jastków powołuje Komisję Konkursową zarządzeniem w składzie:

  1. 4 przedstawicieli Urzędu Gminy Jastków.
  2. 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

Wójt Gminy Jastków powołuje spośród członków Komisji Przewodniczącego.

IV. Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikami i podpisaną klauzulą informacyjną, która stanowi załącznik nr 1, należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Jastków.

Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu. Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie kandydata na członka Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2022 na terenie Gminy Jastków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty            i wychowania, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”.

 

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy na członka komisji 12 sty 2022 — 14,3 KB
  2. Ogłoszenie wersja z podpisem wójta 12 sty 2022 — 684 KB
  3. Klauzula informacyjna 12 sty 2022 — 117 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.