Sprawy Bieżące

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART.19A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

autor Michał Słodkowski · 19 maj 2022 o 12:26

 

W dniu 18 maja 2022r. do Urzędu Gminy w Jastkowie wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej na realizację zadania publicznego w zakresie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Jastków oraz na stronie internetowej www.jastkow.pl. zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  

Uwagi można przesłać drogą mailową na adres: poczta@jastkow.pl, sylwia.gospodarek@jastkow.pl lub dostarczyć na adres: Urząd Gminy Jastków Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, do dnia 26 maja 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Załączniki:

  1. uproszczona_oferta.pdf 19 maj 2022 — 720 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.