Sprawy Bieżące

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH O CHARAKTERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU W 2023 R.

autor Michał Słodkowski · 17 sty 2023 o 13:49

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
O CHARAKTERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU
W 2023 R.

Zarząd Powiatu w Lublinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2023 roku. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie realizacji zadań.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w załączonych
dokumentach:

 

Oferty, sporządzone wg wzoru określonego w ww. rozporządzeniu (załącznik nr 1
do Ogłoszenia) należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 6 lutego 2023 r. do godz. 15:00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.