Sprawy Bieżące

PAKIET POMOCOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

autor Marcin Abramek · 24 kwi 2020 o 14:00

PAKIET POMOCOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Rada Gminy Jastków w dniu 24 kwietnia 2020 roku podjęła uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których sytuacja gospodarcza uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).

Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości mogą skorzystać przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych

 1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub
 2. nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Zwolnienie może przysługiwać od kwietnia do czerwca 2020 roku przy spełnieniu ww. warunków.

W celu przyznania ulgi należy złożyć:

 1.  korektę informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne),
 2. korektę deklaracji na podatek od nieruchomości (osoby nie będące osobami fizycznymi),
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Niezbędne dokumenty będzie można złożyć od dnia opublikowania uchwały w Dziennik Urzędowym Województwa Lubelskiego. Niezwłocznie o tym Państwa poinformujemy.

Dokumenty można będzie przesłać:

 1. w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą E-PUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
 2. w formie elektronicznej wysyłając na adres poczta@jastkow.pl podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
 3. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, lub
 4. złożyć w biurze podawczym urzędu.

2. Ulgi w spłacie podatku od nieruchomości

               Pomoc kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy ucierpieli w związku
z pandemią COVID-19. Przedsiębiorco, jeśli prowadzisz działalność, która została dotknięta konsekwencjami epidemii możesz złożyć wniosek o udzielenie ulgi w postaci odroczenia lub rozłożenia na raty płatności swojego zobowiązania podatkowego.

Wystarczy, że do wniosku dołączysz następujące dokumenty:

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy publicznej,
 3. oświadczenie o stanie majątkowym (osoby fizyczne),
 4. informacje finansowe za ostatnie trzy lata (np. sprawozdania, PIT-y),
 5. inne.

Wniosek można złożyć:

 1. w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą E-PUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
 2. w formie elektronicznej wysyłając na adres poczta@jastkow.pl podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
 3. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, lub
 4. w biurze podawczym urzędu.

3. Ulgi w spłacie podatku rolnego

Pomoc kierowana jest do wszystkich producentów rolnych, którzy ucierpieli w związku
z pandemią COVID-19 oraz suszą. Rolniku, jeśli prowadzisz działalność, która została dotknięta konsekwencjami epidemii i/lub suszy możesz złożyć wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty płatności swojego zobowiązania podatkowego.

Wystarczy, że do wniosku dołączysz następujące dokumenty:

 1. formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę;
 2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy publicznej;
 3. oświadczenie o stanie majątkowym;,
 4. inne.

Wniosek można złożyć:

 1. w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą E-PUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
 2. w formie elektronicznej wysyłając na adres poczta@jastkow.pl podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
 3. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, lub
 4. w biurze podawczym urzędu.

4. Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej

                    Opłata prolongacyjna jest dodatkową opłatą jaka jest nakładana na wnioskującego
w sytuacji gdy zostanie udzielona ulga w postaci rozłożenia podatku na raty lub odroczenia terminu jego zapłaty. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jastków taka opłata nie będzie naliczana w okresie epidemii.

Załączniki:
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.