Sprawy Bieżące

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – EDYCJA 2021

autor Eliza Pielacha · 16 cze 2021 o 08:05

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – EDYCJA 2021

Flaga i godło Polski

Program dofinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu państwa.

Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 r.

Gmina Jastków informuje, iż w związku z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 r. który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Kwota dofinansowania –  274,788,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 274,788,00 zł

 

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;

 

ODBIORCY PROGRAMU

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

 

REALIZACJA PROGRAMU

 1.  Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w  miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością oraz w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia.
 2.  W roku 2021 ustala się limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz limit 14 dni dla usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.
 3.  Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
 4.  Gmina Jastków kwalifikuje do przyznania/przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021.
 5.  Kolejne zgłoszenia potrzeb usługi opieki wytchnieniowej mogą być przyjęte osobiście, telefonicznie, drogą pisemną lub za pomocą poczty elektronicznej.
 6.  W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

 

EFEKTY PROGRAMU

 

Program Opieki wytchnieniowej ma za zadanie wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację oraz na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

 1.  Aktualne (w przypadku dzieci do 16 r.ż.) orzeczenie o niepełnosprawności.
  2. Aktualne (w przypadku osób dorosłych oraz dzieci powyżej 16 r.ż. ) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
  3. Karta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 (w sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia – dokument ten  powinien zostać  uzupełniony niezwłocznie  w terminie  nie dłuższym niż  3 dni robocze) – załącznik nr 8 do Programu
  4. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali  FIM załącznik nr 7 do Programu – uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka – do pobrania

 

Ważne! Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności!


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 1. Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania środków na jego realizację w 2021 r.
 2. Karty zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją przyjmowane są w :

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastkowie, Sieprawice 24, 21-002 Jastków
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 tel. 81 50-20-477

55f94283 b77f 46d7 b722 2282a02eefea
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.