Sprawy Bieżące

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MOSZNA

autor Marcin Abramek · 27 kwi 2018 o 13:15

W dniu 7 marca Wójt Gminy Jastków Teresa Kot wraz z Skarbnikiem Gminy Jastków Małgorzatą Kamińską podpisały umowę z Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem na udzielenie dotacji celowej budżetu państwa w 2018 roku na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Moszna w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Całkowita wartość zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa poprzez przebudowę drogi gminnej nr 105968L (działka nr ewid. 181) w miejscowości Moszna na odcinku od km rob. 0+007,50 do km 3+198,85”)  wyniesie: 

2 572 322,06 zł, w tym dotacja w ramach programu rządowego - 1 286 161,00 zł, oraz wkład własny Gminy Jastków - 1 286 161,06 zł.

Przebudowa wyżej wymienionego odcinka drogi gminnej nr 105968L swoim zakresem obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym zdjęcie humusu i roboty rozbiórkowe

- wycinkę drzew i krzewów

- wykonanie prawostronnego poszerzenia jezdni drogi gminnej do szerokości zasadniczej jezdni 5,0 m,

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni w technologii mas asfaltowych,

- przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi,

- wykonanie przy krawędzi jezdni chodników/peronów o szerokości 2,00 m z betonowej kostki brukowej

- wykonanie za poboczem chodnika o szerokości 1,50m z betonowej kostki brukowej

- utwardzenie zjazdów z kostki betonowej na szerokości chodnika

- uzupełnienie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr.
15 cm (w przypadku zjazdów gruntowych) w granicy pasa drogowego drogi gminnej

- regulację wysokościową zjazdów „do góry” w przypadku zjazdów o nawierzchni

z betonowej kostki brukowej, płyt betonowych chodnikowych oraz płyt ażurowych

- odtworzenie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego poprzez odtworzenie (renowację) rowów przydrożnych wraz z profilowaniem skarp

- wykonanie odwodnienia liniowego krawężnikowego na długości projektowanego chodnika,

- wykonanie umocnień stromych skarp płytami ażurowymi 40x60x8 cm

- wykonanie nowego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- wykonanie oświetlenia hybrydowego przejścia dla pieszych (zasilanie solarnowiatrowe).

Termin oddania drogi to 31 października 2018r.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.