Sprawy Bieżące

PSZOKI PO NOWEMU!

autor Katarzyna Juszczak · 05 cze 2020 o 13:49

 

CO NOWEGO W ODPADACH???

 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastków, który stanowi akt prawa miejscowego, bezpośrednio na terenie nieruchomości będą zbierane i odbierane od właścicieli poniższe frakcje:

 1. zmieszane odpady komunalne, stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnej zbiórki,

 2. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe,

 3. bioodpady stanowiące odpady komunalne, w tym również odpady zielone,

 4. popiół z domowych palenisk – tylko z zabudowań jednorodzinnych.

Mieszkańcy Gminy będą mieli wybór w zakresie bioodpadów. Ci, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku zostaną zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5,00 zł za osobę. Właściciele tych nieruchomości nie będą mogli wystawiać bioodpadów w dniu odbioru odpadów. Fakt kompostowania zostanie zweryfikowany przez pracowników Urzędu Gminy podczas kontroli w terenie.

Natomiast osoby, które nie skorzystają z możliwości kompostowania ich na swojej nieruchomości, będą mogli je wystawiać przed nieruchomość bez ograniczeń.

 

PSZOK-i

 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jastków z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę od 1 czerwca 2020 r. bioodpady nie będą przyjmowane do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Wyżej wymieniona uchwała wprowadza również limity na poniższe odpady:

 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – do 500 kg/rok łącznie dostarczone z jednej nieruchomości

 2. Zużyte opony – 1 komplet opon (4sztuki)/ rok z jednej nieruchomości – od 1 czerwca 2020 r.

Limit na odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne zostanie wprowadzony po zakupie wag najazdowych, które umożliwią ich ważenie. Planowany termin wprowadzenia tej zmiany to 1 lipca 2020 r.

W momencie przekroczenia wskazanych limitów mieszkańcy będą zobligowani do usunięcia nadwyżki odpadów we własnym zakresie np. poprzez wynajęcie kontenera przez firmę wpisaną do rejestru działalności regulowanej.

 

W związku z powyższym w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Snopków, Tomaszowice Kol.) będą przyjmowane odpady komunalne powstałe w gospodarstwach domowych, zgodnie z poniższym wykazem:

 

PRZYJMUJEMY

NIE PRZYJMUJEMY

 1. popiół z palenisk domowych (w okresie letnim),

 2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 3. odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych:

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • świetlówki,

 • przeterminowane leki,

 • chemikalia (opakowania po odpadach niebezpiecznych np. opakowania po farbach, lakierach),

 1. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 2. LIMIT 500 kg/rok na nieruchomość
  - odpadów budowlanych i rozbiórkowych (np. folia budowlana, tektura budowlana, styropian, rurki z tworzy sztucznych, odpady bud. miękkie, opakowania po klejach i piankach budowlanych),

- gruz zmieszany (ceramika i terakota, cegły, płyty kartonowo-gipsowe, umywalki sedesy)

 1. zużyte opony – LIMIT - jeden komplet na nieruchomość.

 2. szkło,

 3. metale i tworzywa sztuczne,

 4. papier,

 1. opakowań z zawartością po olejach samochodowych (przepracowanych),

 2. części samochodowych ,

 3. eternitu,

 4. papy,

 5. wełny skalnej i szklanej (tzw. mineralna),

 6. opakowania z zawartością po środkach ochrony roślin,

 7. opon od ciągników i pojazdów ciężarowych,

 8. odzieży i obuwia,

 9. odpadów zmieszanych komunalnych,

 10. odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpady zielone (np. skoszona trawa, liście, gałęzie i inne odpady z ogrodów)

 

oraz innych nie wymienionych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, rolniczej, motoryzacyjnej i medycznej.

Podstawowe założenia postępowania z odpadami to zapobieganie ich powstawaniu, jako punkt wyjścia, wraz z minimalizacją ilości powstających odpadów oraz preferencje w ich wykorzystaniu, gdzie unieszkodliwianie to ostateczność, którą możemy wykorzystać w momencie, gdy żaden inny sposób postępowania z odpadami nie jest już możliwy. Postępowanie z odpadami powinno zawierać wysoki poziom ochrony środowiska.

Katarzyna Juszczak


 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.