Sprawy Bieżące

WÓJT GMINY JASTKÓW ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW ORAZ PARTNERÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH NA SPOTKANIA KONSULTACYJNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY JASTKÓW NA LATA 2021- 2030,

autor Michał Słodkowski · 23 lis 2022 o 14:29

Wójt Gminy Jastków zaprasza mieszkańców ORAZ PARTNERÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH

na SPOTKANIA KONSULTACYJNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY JASTKÓW na lata 2021- 2030, które odbędą się w Urzędzie Gminy Jastków:

- w dniu 28 listopada r. od godz. 16.00-18:00,

- w dniu 29 listopada 2022 od godz. 9:00-11:00.

W trakcie spotkań w krótkiej formie zaprezentowane zostaną najważniejsze założenia opracowywanego dokumentu, wypracowanego w oparciu o diagnozę społeczno-gospodarczą Gminy.

W trakcie spotkania będzie można również składać uwagi i opinie do projektu Strategii.

Serdecznie ZAPRASZAMY


Spotkanie będzie prowadzone Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1057) oraz w związku z Uchwałą nr XXXI/29/2021 Rady Gminy Jastków z dnia 28 maja 2021 roku r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jastków na lata 2021- 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 08.06.2021, poz. 2535)

Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.

Dane osobowe uczestników konsultacji społecznych będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobistych. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag.

Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.


 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.