Sprawy Bieżące

ZARZĄDZENIE NR 4/2022 WÓJTA GMINY JASTKÓW Z DNIA 11.01.2022R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2022 PRZEZ ORGANIZACJE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY JASTKÓW

autor Marcin Abramek · 11 sty 2022 o 13:57

ZARZĄDZENIE NR 4/2022

WÓJTA GMINY JASTKÓW

z dnia 11.01.2022r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w roku 2022 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Jastków

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2020  r. poz. 1057 ze zm.),  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Jastków Nr XXXVI/279/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastków    z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022.

zarządzam, co następuje:

§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym  wypoczynku dzieci i młodzieży. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Oferty należy złożyć do dnia 04.02.2022 r. w biurze podawczym Urzędu Gminy Jastków.

§3. Wzór oferty na realizację zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zostały określone w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

§4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków.

§5. Informacja wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

  1. Treść ogłoszenia 11 sty 2022 — 280 KB
  2. Zarządzenie - skan z podpisem wójta 11 sty 2022 — 214 KB
  3. Klauzula informacyjna 12 sty 2022 — 107 KB
  4. Wzór oferty 12 sty 2022 — 268 KB
  5. Wzór sprawozdania 12 sty 2022 — 229 KB
  6. Wzór umowy 12 sty 2022 — 586 KB
  7. Zaktualizowana kalkulacja kosztów realizacji zadania 12 sty 2022 — 16,8 KB
  8. Zaktualizowane informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania 12 sty 2022 — 14,5 KB
  9. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania 12 sty 2022 — 16,3 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.