OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY JASTKÓW

autor Marcin Abramek · 25 paź 2019 o 11:17

 

Jednostka

 

Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

Oferowane stanowisko

Informatyk

Data ogłoszenia

naboru

24.10.2019 r.

Termin składania dokumentów

05.11.2019 r.

Ilość etatów

1

Wymiar czasu pracy

pełny etat

Wymagania związane ze stanowiskiem

 

 1. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
 1. spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 poz. 1282 j. t.),
 2. wykształcenie wyższe lub średnie informatyczne
 3. udokumentowane doświadczenie w zakresie: praktyczna znajomość środowisk Windows - instalacja, administracja oraz raportowanie,
 4. znajomość sieci (TCP/IP) - doświadczenie w zarządzaniu siecią,
 5. umiejętność obsługi i konfiguracji urządzeń sieciowych (przełączniki zarządzalne,  firewalle, routery),
 6. administrowanie systemami Microsoft Windows Server oraz usługami Active Directory ,
 7. praktyczna znajomość budowy i działania komputerów PC oraz urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery, czytniki kart inteligentnych itp.),
 8. znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,

2. Wymagania dodatkowe - pozostałe wymagania, pozwalające na  

    optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

a) umiejętność czytania i sporządzania dokumentacji technicznej,

b) umiejętność analitycznego myślenia

c) zdolność do pracy pod presją czasu

d) dyspozycyjność

e) prawo jazdy kat. B

3. Mile widziane

a) Podstawowa znajomość zagadnień Active Directory –       

zarządzanie użytkownikami, zmiana hasła,

b) podstawowa znajomość systemu operacyjnego Linux,

c) Podstawowa znajomość HTML, CSS,

d) Pisanie skryptów w jednym z języków Bash / Perl / Python /

Ruby

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. Realizacja zadań na stanowisku:

 1. Utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, serwis

 i konfiguracja oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem,

 1. kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 2. pełnienie funkcji administratora systemów,
 3. prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji, zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz zabezpieczenie komputerów przed atakami wirusów,
 4. administrowanie systemami teleinformatycznymi,
 5. administrowanie siecią komputerową Urzędu (LAN i WAN),
 6. tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg. obowiązujących przepisów
 7. nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,
 8. wdrażanie nowego oprogramowania,
 9. konfiguracja drukarek sieciowych i innego sprzętu,
 10. przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego oraz usuwanie usterek,
 11. pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego,
 12. planowanie rozwoju pozostających pod opieką systemów teleinformatycznych,
 13. administrowanie serwerem Poczty elektronicznej, WWW, FTP
 14. współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy.

 

 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3.
 2. Praca na pełen etat.
 3. Kontakty wewnętrzne w ramach Urzędu oraz zewnętrzne.
 4. Obsługa urządzeń biurowych.

Dodatkowe informacje*

1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Jastków w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6 %.

Wymagane dokumenty

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mail oraz własnoręcznym podpisem.
 2. List motywacyjny, opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mail oraz własnoręcznym podpisem.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4.  Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

A także poniższe dokumenty wyłącznie wg wzoru zawartego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jastków na stronie internetowej

http:// ugjastkow.bip4.e-zeto.eu w zakładce OFERTY PRACY → DOKUMENTY DO POBRANIA PRZY NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE:

 1. Oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyk.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Klauzula informacyjna dla kandydata.

 

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty ( ze wskazaniem nadawcy) należy:

 1. składać  w zamkniętych kopertach do dnia 05.11.2019 r. do godz. 1530w Biurze Podawczym (parter pok. 15), Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

lub

 1. przesłać pocztą do dnia 05.11.2019 r. – (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Gminy Jastków Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków  z dopiskiem:  Nabór  FB.2110.8.2019.CHA.1 na stanowisko Informatyk.
 2.  Dodatkowe informacje pod nr tel. 81 502 01 41

Uwagi

 1. Dokumenty, które wpłyną  do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 2. Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.
 3. Kandydaci , których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP na stronie internetowej http://ugjastkow.bip4.e-zeto.eu oraz na tablicy informacyjnej urzędu.
 5. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 6. Po przeprowadzeniu naboru dokumenty złożone przez kandydatów można odebrać osobiście w urzędzie w pok. nr 25A, a w przypadku ich nie odebrania  po upływie 90 dni od daty ogłoszenia wyników naboru nastąpi ich zniszczenie.
 7. W przypadku unieważnienia naboru, złożone dokumenty kandydatów są wydawane ich nadawcom albo komisyjnie niszczone po upływie miesiąca od daty unieważnienia naboru.
Załączniki:

 1. 25 paź 2019 — 221 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.