Sprawy Bieżące >> Ważne Komunikaty

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W TOMASZOWICACH–KOL

autor Ewa Hołod · 13 lip 2017 o 14:12

 

<el:nasz_znak>IB/HE/7145/1/2010.43</el:nasz_znak>

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

WÓJT GMINY JASTKÓW

 

ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Jastków, położonej w Tomaszowicach-Kol., objętej wpisem do rejestru zabytków.

 

      Przedmiotem rokowań jest zespół pałacowo-parkowy w Tomaszowicach-Kol. składający się z dwóch nieruchomości:

- nieruchomość zabudowana, położona w miejscowości Tomaszowice-Kol., oznaczona  w ewidencji gruntów  jako działka nr  211/1 o pow. 6,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00197328/0 ,

- nieruchomość położona w miejscowości Tomaszowice-Kol., oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 606 o pow. 0,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00245790/1 (droga wewnętrzna).

 

Cena wywoławcza – 915 300,00 zł

Wysokość zaliczki – 91 530,00 zł

Sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43, ust. 1, pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710).

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), w związku z treścią uchwały Nr XXVII/290/2010 Rady Gminy Jastków z dnia 28 stycznia 2010 r. ustaloną w rokowaniach cenę  nieruchomości obniża się o 1 % .

 

1. Opis nieruchomości:

Działka nr 211/1 zabudowana jest budynkiem pałacowym z cegły o pow. całkowitej 1 087,28 m2 wzniesionym w roku 1863 oraz dobudowanym w 1970 r. skrzydłem o powierzchni użytkowej 275,00 m2. Pozostałą cześć nieruchomości stanowią : park, staw i wewnętrzna droga gruntowa. Park tworzy kilkaset drzew i liczne skupiska krzewów. W drzewostanie dominują nasadzenia wykonane po 1945 r. Podstawowymi gatunkami drzew są: jesion wyniosły, grab pospolity, klon pospolity, lipa drobnolistna oraz robinia akacjowa.

Nieruchomość ma atrakcyjną lokalizacje przy drodze wojewódzkiej Lublin-Nałęczów, w odległości ok. 10 km od Nałęczowa i ok. 8 km od Lublina.    

      Nieruchomości wpisane są do rejestru zabytków pod numerem A/723 zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak KL.IV-7/9/77 z dnia 8 lipca 1977 r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków oraz znak WKZ-KD/IV/52/1757/96 z dnia 3 lipca 1996 r. .

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

      Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków część nieruchomości znajduje się w terenach przeznaczonych pod usługi publiczne: usługi oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, administracji, sakralne o symbolu UP, pozostała część znajduje się w terenach przeznaczonych pod wody otwarte o symbolu W.

      Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/360/2010 Rady Gminy Jastków z dnia 30 września 2010r. przystąpiono do sporządzania zmian   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków. Zmiana będzie obejmować działkę 211/1. Przewiduje ona poszerzenie przeznaczenia terenu pod usługi komercyjne UC: obiekty banków, instytucji, ubezpieczeniowych, handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, nieuciążliwych zakładów produkcyjnych i rzemiosła, turystyki (hotele, pensjonaty)  i łączności – z zachowaniem dotychczasowej funkcji UP.

Aktualnie budynek pałacu  jest nieużytkowany a na terenie parku urządzone jest boisko sportowe.

Uwaga:

    W akcie notarialnym sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie zawarty warunek  wykonania remontu obiektów kubaturowych i rewitalizacji parku w zakresie i terminie uzgodnionym z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania  winny uwzględniać nadrzędność wartości kulturowych, a inwestor jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dot. ochrony zabytków, w tym uzyskania pozwoleń konserwatorskich na przedmiotowe działania.

3. Terminy przeprowadzonych przetargów:

    Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 27 kwietnia 2017r. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12 lipca 2017r. 

Przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi z powodu nie przystąpienia żadnego oferenta do przetargów.

4. Zaliczka:

Zaliczkę w wysokości 91 530,00 zł pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zwarcia umowy należy wnieść w pieniądzu, przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank PeKao SA), numer konta: 14 1240 5497 1111 0010 6615 3260, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2017 roku, włącznie.

Za dzień wniesienia zaliczki uznaje się dzień wpływu środków na ww. rachunek bankowy. Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań, zaliczka zostanie zwrócona nie później niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań, na konto bankowe z którego dokonano jej wpłaty.

Jeżeli osoba ustalona w rokowaniach jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia

do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,  Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 5. Termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach:

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć najpóźniej do dnia 11 września 2017  r. do godziny 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków, Panieńszczyzna  ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków  w sekretariacie, pokój nr 18.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania – Zespół pałacowo-parkowy Tomaszowice-Kol.”, powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości,

-program użytkowy dla przedmiotowej nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, uzgodniony z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie

Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 6. Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań:

Rokowania- część jawna –odbędą się w dniu 15 września 2017 r. o godz. 10°° w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie  ul. Chmielowa 3.

Po zakwalifikowaniu zgłoszeń do ustnej części rokowań, komisja przeprowadzi ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

7. Warunki przystąpienia do rokowań

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które złożą pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach- zgodnie z pkt 5 niniejszego ogłoszenia a ponadto wpłacą zaliczkę w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji w dniu rokowań, w chwili rozpoczęcia części jawnej, następujące dokumenty :

- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości,

- w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię), stosowne pełnomocnictwa, dokument tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,

- w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoby fizyczne powinny posiadać wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- małżonkowie nie posiadający rozdzielności majątkowej biorą udział w rokowaniach osobiście. W przypadku przystąpienia do rokowań przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa  nieobecnego współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub przedstawienie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

- w przypadku gdy osobę, która wpłaciła zaliczkę reprezentuje inna osoba warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej,

      Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niezakwalifikowania zgłoszenia do ustnej części rokowań.

8. Inne informacje:

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. 

Uczestnicy rokowań zawiadomieni zostaną ustnie o wyniku rokowań, bezpośrednio po ich zamknięciu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( dz. U. z 2014 r., poz. 1380).

     Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

    Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.

     Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, warunków rokowań oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w pok. Nr 6 Urzędu Gminy Jastków lub pod nr tel.  81 502 04 28.

     Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z Referatem Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędy Gminy Jastków pod nr tel. 81 502 04 28. 

    Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  i na stronie Urzędu Gminy Jastków (www.jastkow.pl).

 

Jastków dnia  12 lipca 2017r.

   

</el:nasz_znak>

 

Załączniki:

  1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach 14 lip 2017 — 13,3 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.