Sprawy Bieżące

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ JASTKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

autor Barbara Czubak · 28 sty 2020 o 15:11

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW  PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ JASTKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Informacje ogólne

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowego przedszkola  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2016 r.) oraz dzieci

trzyletnie (urodzone w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziału przedszkolnego wskazanego we wniosku, wójt gminy może wskazać rodzicom inny oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który może  przyjąć dziecko.

Sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jastków określa Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Gminy Jastków z dnia 3 czerwca 2016 r.  w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej składają na  rok szkolny 2020/2021 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w terminie od 11 do 17 lutego 2020 roku.

Ważna informacja:

Dzieci urodzone w 2015 r. uczęszczające obecnie do Przedszkola Samorządowego  w Jastkowie  będą kontynuować wychowanie przedszkolne w tym  przedszkolu (miejsce realizacji zajęć- sale przedszkolne mieszczące  się w budynku Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego
w Jastkowie).

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja dotyczy wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy chcą zapisać swoje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  w Gminie Jastków lub chcą zmienić przedszkole/oddział przedszkolny.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Jastków:

 • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2017-2014)
 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Dzieci urodzone w 2018 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, dopiero w ciągu roku szkolnego, jeżeli przedszkole posiada wolne miejsce.

Do Przedszkola Samorządowego w Jastkowie będą przyjmowane dzieci 3, 4 i 5 letnie (urodzone w latach 2015-2017).  Dzieci 5 letnie (urodzone w 2015 r.) będą realizowały wychowanie przedszkolne w salach przedszkolnych mieszczących się w Szkole Podstawowej
im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie lub w przypadku wolnych miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Jastkowie.

Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tomaszowicach będą przyjmowane dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie (urodzone w latach 2014-2017).

Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Jastkowie, Szkole Podstawowej  w Ożarowie, Szkole Podstawowej w Płouszowicach, Szkole Podstawowej
w Snopkowie  będą przyjmowane dzieci 5 i 6 letnie (urodzone w latach 2014-2015).

Oferta rekrutacyjna przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Jastków oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego są dostępne w przedszkolu  i w każdej szkole podstawowej prowadzącej nabór.

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie www.sp.jastkow.pl
 2. Szkoła Podstawowa im.  Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie  http://spozarow.jastkow.pl
 3. Szkoła Podstawowa im.  Bolesława Prusa w Płouszowicach http://www.spplouszowice.edupage.org
 4. Szkoła Podstawowa im. Józefa Ignacego Kraszewskiego  w Snopkowie  http://www.spsnopkow.jastkow.pl
 5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach  http://www.sptomaszowice.pl
 6. Przedszkole Samorządowe w Jastkowie https://przedszkolewjastkowie.szkolnastrona.pl

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Jastków mogą ubiegać się  o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek ze strony internetowej przedszkola/szkoły lub w sekretariacie przedszkola/szkoły.

Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie dziecka należy złożyć w wybranym przedszkolu /szkole podstawowej. Wniosek o przyjęcie dziecka można złożyć do nie więcej niż
3 placówek.

We wniosku określa się kolejność wybranych placówek, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych.

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.  

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art.131 ust.2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria wymienione powyżej mają jednakową wartość.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej  nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXI/225/2017 Rady Gminy Jastków z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, tzw. kryteria samorządowe:

 • kandydat, którego oboje rodzice bądź rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni w oparciu    o umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą  lub uczą się
  w systemie dziennym - 10 punktów;
 • kandydat, którego oboje rodzice bądź rodzic samotnie wychowujący dziecko mieszkają na terenie Gminy Jastków  i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Gminy Jastków w II Urzędzie Skarbowym w Lublinie - 5 punktów;
 • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola/szkoły, w której prowadzony jest oddział przedszkolny - 2 punkty.

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie -  załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2020 Wójta Gminy Jastków z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastków na rok szkolny 2020/2021.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów w danej placówce nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja przedszkola i oddziałów przedszkolnych jednorodnych wiekowo lub mieszanych jest uzależniona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w wyniku rekrutacji.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.