Sprawy Bieżące

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

autor Barbara Czubak · 28 sty 2020 o 14:58

REKRUTACJA  DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Rekrutacja kandydatów do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

Każda  szkoła podstawowa prowadzona przez Gminę Jastków, w której realizowany jest obowiązek szkolny, ma przypisany do siebie określony zasięg terytorialny, czyli tzw. obwód (albo rejon). Zawiera on nazwę miejscowości lub ich części należące do jej obwodu. Obwody  zostały określone Uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Gminy Jastków z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.

Zapisy  do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dzieci, którym organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego szkołę podstawową, inną niż szkoła w obwodzie, której dziecko mieszka, przyjmowane są do klasy pierwszej tej szkoły na podstawie wniosku rodziców/prawnych opiekunów, bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci:

  • 7 - letnie (urodzone w 2013r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6 - letnie (urodzone w 2014r. ) – zgodnie z wolą rodziców i na ich wniosek, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Odroczenie obowiązku szkolnego

Dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka, na wniosek rodziców odracza obowiązek szkolny o jeden rok. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko powinno rozpocząć naukę w pierwszej klasie. Do wniosku dołącza się opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego  w danym roku szkolnym. Dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny korzysta nadal z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym. Dziecko, które otrzymało odroczenie  i powtarza w tej samej placówce roczne przygotowanie przedszkolne, nie bierze udziału w rekrutacji, rodzice składają jedynie informację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko, które do czasu rekrutacji nie otrzymało jeszcze odroczenia obowiązku szkolnego musi zostać zgłoszone do  pierwszej  klasy.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Do tego czasu dziecko kontynuuje wychowanie przedszkolne.

 

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 11-25 marca 2020r.

O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność zgłoszeń.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr XXXI/226/2017 Rady Gminy Jastków z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, tj.:

  • kandydat uczęszczał do miejscowego przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej - 10 punktów;
  • kandydat, którego oboje rodzice bądź rodzic samotnie wychowujący dziecko mieszkają na terenie Gminy Jastków i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Gminy Jastków w II Urzędzie Skarbowym w Lublinie - 3 punkty,
  • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły - 2 punkty.

Spełnianie w/w kryteriów należy potwierdzić stosownym oświadczeniem.

Ofertę edukacyjną oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać bezpośrednio w szkole podstawowej prowadzącej nabór:

  1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie www.sp.jastkow.pl

Obwód: Barak, Dębówka, Jastków, Józefów- Pociecha, Moszenki, Panieńszczyzna, Piotrawin, Sieprawice, Sieprawki, Sługocin, Wysokie.

  1. Szkoła podstawowa im.  Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie  http://spozarow.jastkow.pl

Obwód: Ługów, Ożarów.

  1. Szkoła Podstawowa im.  Bolesława Prusa w Płouszowicach  http://www.spplouszowice.edupage.org

Obwód: Dąbrowica, Płouszowice, Płouszowice Kolonia.

  1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Ignacego Kraszewskiego  w Snopkowie  http://www.spsnopkow.jastkow.pl

Obwód: Snopków, Smugi (oprócz nr. 1-21), Marysin, Natalin.

  1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach  http://www.sptomaszowice.pl

Obwód: Miłocin, Moszna, Moszna Kolonia, Tomaszowice, Tomaszowice Kolonia.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie -  załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2020 Wójta Gminy Jastków z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastków na rok szkolny 2020/2021.

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.