Sprawy Bieżące

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JASTKÓW – CZEŚĆ I

autor Marcin Abramek · 07 maj 2018 o 13:48

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubelskiego
nr IF-II.4131.13.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIV/319/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – cześć I – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Józefów – Pociecha, Piotrawin I, Piotrawin II, Panieńszczyzna i Jastków w części obejmującej § 5 ust.1 pkt 2 uchwały w części obejmującej słowa ”Oznaczenia informacyjne”, § 16 ust. 7 pkt 3, 4, 5 uchwały oraz załączniki graficzne
nr 1.2, 1.3, 1.8 i 1.10 w części obejmującej legendę do rysunku planu na każdym
z wymienionych załączników w zakresie słów: „OZNACZENIA INFOMACYJNE”

Urząd Gminy informuje że uchyleniu uległ tylko zwrot OZNACZENIA INFORMACYJNE zawarty w tekście uchwały oraz w legendach ww. załączników graficznych.  Pozostałe ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków cześć I pozostają BEZ ZMIAN.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.