Sprawy Bieżące

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY JASTKÓW NA LATA 2016 - 2023 ORAZ PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD WYZNACZANIA ORAZ DZIAŁANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI.

autor Małgorzata Langiewicz · 10 maj 2016 o 10:11

Zaproszenie do składania propozycji projektów do projektu dokumentu pn. „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2016-2023”

W oparciu o przyjęte przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” dokonano analizy dla gminy Jastków pod kątem opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Wymagane kryteria spełniają jednostki osadnicze: Jastków, Józefów – Pociecha, Panieńszczyzna oraz Snopków. Dodatkowo, obszary rewitalizacyjne zostały powiększone o propozycje zgłoszone podczas spotkania konsultacyjnego przez mieszkańców oraz przedstawicieli Urzędu Gminy. Są to niewielkie fragmenty obszarów w miejscowościach: Marysin, Miłocin, Dąbrowica oraz obszar na pograniczu sołectw Moszna i Moszna – Kolonia. Poglądową mapę występowania obszarów rewitalizacji w gminie Jastków przedstawia załącznik 1.

 Zachęcam przedstawicieli wszystkich podmiotów chcących włączyć się w proces rewitalizacji gminy Jastków, do wypełnienia karty projektu bądź projektów. Propozycje przedsięwzięć (wyłącznie w granicach wyznaczonych obszarów rewitalizacji), można przekazywać wypełniając formularz w formie papierowej bądź elektronicznej. Karty propozycji projektów stanowią załączniki:

Karta przedsięwzięcia inwestycyjnego (załącznik 2);

Karta projektu socjalnego lub działań społecznych (projekty miękkie, nieinwestycyjne) (załącznik 3).

Wypełnione karty należy dostarczyć na adres Urzędu Gminy w Jastkowie, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres: poczta@jastkow.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Pozyskiwania Funduszy i Strategii Gminy, pokój nr 4a, tel (81) 502 01 39

Propozycje projektów będą przyjmowane do dnia 21 czerwca 2016 roku.

 

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2014 – 2020, przewidziano szereg możliwości dofinansowania przedsięwzięć z dziedziny rewitalizacji. Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskają projekty realizowane na obszarach rewitalizacji, wyznaczonych
w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2016 - 2020.

Rodzaje przedsięwzięć na które można ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020:

Ø    przebudowa, remont lub modernizacja zdegradowanych budynków, w tym m.in. budynków poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego
z obiektem.

Ø    kompleksowe projekty obejmujące rekultywację/ remediację zdegradowanych obszarów wraz z przebudową oraz adaptacją obiektów zdegradowanych, w tym obiektów poprzemysłowych i powojskowych zlokalizowanych na tych terenach, mające na celu przywrócenie lub nadanie danemu obszarowi nowych funkcji użytkowych, tj. np. gospodarczych, turystycznych, kulturalnych lub społecznych.

Ø    roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków
o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków i ich z wyposażenia niezbędnego dla wprowadzenia funkcji, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego
z obiektem.

Ø    uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych (przebudowa, remont lub modernizacja) w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych.

Ø    zakup wyposażenia - wyłącznie jako element projektów dotyczących adaptacji budynków na cele np. gospodarcze, społeczne, turystyczne lub kulturalne
i bezpośrednio związanego z funkcją, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu.

Ø    roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (wodnokanalizacyjna, energetyczna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.

Ø    roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych (gminnych i powiatowych). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.

Ø    tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach m.in.: budowa lub przebudowa oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu, wyposażenie centrum monitoringu oraz koszty robót budowlanych mających na celu przystosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji centrum monitoringu, itp. wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu.

Ø    rozwój terenów zielonych - wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu.

Ø   przebudowa, remont lub modernizacja budynków w celu adaptacji na działalność przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia niniejszej działalności, z wyłączeniem prac dot. wsparcia działalności administracyjno - biurowej.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.