Gmina >> Sołectwa

REKRUTACJA DO PROJEKTU "AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA"

autor Anna Kniaziuk · 10 sty 2021 o 14:33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie uprzejmie informuje o prowadzonej od stycznia 2021 roku rekrutacji do udziału w projekcie „Aktywizacja zawodowa i społeczna” nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0011/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Grupę docelową projektu stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, powyżej 18 roku życia, z terenu Gminy Jastków (zamieszkujące gminę zgodnie z Kodeksem Cywilnym), będące klientami GOPS lub kwalifikujące się do pomocy GOPS - w szczególności: osoby bierne zawodowo, osoby bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach. Planowana liczba uczestników projektu na 2021 rok to 14 osób.

Regulamin rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie Sieprawice 24, 21-002 Jastków.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie. Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzieli Państwu specjalista pracy socjalnej Anna Kniaziuk pod numerem telefonu 504-242-835 lub 81 50-20-477.

Załączniki:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 10 sty 2021 — 471 KB
  2. Formularz rekrutacyjny 10 sty 2021 — 52,2 KB
  3. Oświadczenie uczestnika projektu 10 sty 2021 — 77,3 KB
  4. Regulamin rekrutacji 10 sty 2021 — 480 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.