DEKLARACJA

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Jastków

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością na terenie Gminy Jastków.
Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca albo też w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklarację składa jedynie właściciel nieruchomości wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty.
Miejsce składania: Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków
Objaśnienia: Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: Wójt Gminy Jastków
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ:
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:
ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
F. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZABUDOWANYCH JEDNORODZINNYMI BUDYNKAMI MIESZKALNYMI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku i korzystam ze zwolnienia z opłaty za każdą osobę zamieszkującą na nieruchomości.
× =
(liczba osób zamieszkująca nieruchomość) (kwota zwolnienia ustalona przez Radę Gminy Jastków) (wysokość zwolnienia)


G. DOTYCZY TYLKO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KARTY DUŻEJ RODZINY
× =
(liczba osób objęta zniżką) (kwota zwolnienia ustalona przez Radę Gminy Jastków) (wysokość zwolnienia)


I. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
× - =
(liczba osób zamieszkująca nieruchomość) (stawka opłaty dla odpadów ustalona przez Radę Gminy Jastków) (kwota zwolnienia wyliczona z części F i/lub G) (wysokość miesięcznej opłaty)


I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

 

................................................

(miejscowość i data)

 

................................................

(czytelny podpis)

 

................................................

(telefon kontaktowy)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) – „W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej „RODO” informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jastków reprezentowana przez Wójta Gminy Jastków, ul. Chmielowa 3, Panieńszczyzna, 21-002 Jastków Tel. 81 502-01-41.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: ugiod@jastkow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jastków.
 4. Podstawa prawna do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6n ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z realizacją zadań nałożonych: ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie zawartych umów z Gmina Jastków przetwarzają dane osobowe.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy poza Europejski Obszarem Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu, a następnie przechowywane przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instytucji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
 8. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do: a) Dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do otrzymania ich kopii, b) Żądania sprostowania/ uzupełnienia danych osobowych, w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 9. Podanie przez pani/pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Niepodanie przez Panią/Pana danych skutkować będzie nienaliczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji administracyjnej.
 10. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.