DEKLARACJA

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Jastków

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)
Składający: Właściciel nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością na której zamieszkują mieszkańcy.
Termin składania: Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Następne deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Miejsce składania: Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwe pole):
A.1. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
A.2. DANE IDENTYFIKACYJNE – osoba fizyczna
A.3. DANE IDENTYFIKACYJNE – pozostałe podmioty
A.4. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
A.5. ADRES DO KORESPONDENCJI / ADRES SIEDZIBY
B. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
32. Wysokość opłaty od osoby / za miesiąc zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jastków:

Odpady zbierane w sposób selektywny – 16 zł
Odpady zbierane w sposób nieselektywny – 32 zł


C. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wyliczenie miesięcznej opłaty

× =
(stawka opłaty) (liczba osób wskazanych w cz. B) (wysokość opłaty)


D. POSIADANIE KARTY DUŻEJ RODZINY
G. POUCZENIE
Niniejsza deklaracja zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacania jej w niepełnej wysokości.

Objaśnienia:
  1. Właściciel nieruchomości (użytkownik) jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Jastków o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
  2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości (użytkownik)jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Jastków terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.