Sprawy Bieżące

NOWY NABÓR ANKIET NA MONTAŻ INSTALACJI SOLARNYCH/I LUB FOTOWOLTAICZNYCH NA TERENIE GMINY JASTKÓW

autor Anna Poterucha-Radomska · 10 cze 2019 o 13:57

W związku z planowanym ogłoszeniem przez urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie konkursem na odnawialne źródła energii Gmina Jastków ogłasza nabór ankiet na:

 • instalacja fotowoltaiczne (wytwarzających energię elektryczną)
 • instalacje solarne (służące do pozyskania ciepłej wody użytkowej)

Mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji prosimy o wypełnienie ankiety i złożenie jej w terminie do 28 czerwca 2019 roku w wersji papierowej (w Punkcie Podawczym UG Jastków) – lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@jastkow.pl (skan wypełnionej i podpisanej ankiety).

O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: Wszyscy Mieszkańcy zainteresowani udziałem w przygotowywanych projektach proszeni są o złożenie ankiet ( w przypadku osób będących na listach rezerwowych aktualnie realizowanych projektów oraz projektów przygotowywanych przed 2016 rokiem ankietę należy złożyć ponownie)

Dla instalacji fotowoltaicznej – przystąpienie do aplikowania o środki wiąże się z kosztami wykonania projektu technicznego, stanowiącego niezbędny załącznik do aplikowania ośrodki (w przypadku posiadania projektu z kosztorysem starszym niż 6 miesięcy: z kosztami jego aktualizacji).

Koszt wykonania projektu zostanie podany po zakończeniu naboru ankiet i wykonaniu szacowania wartości indywidualnej dokumentacji technicznej ( koszt zależny od liczby zainteresowanych osób). Koszt projektu stanowi ryzyko Użytkownika. Ze względu na konkursowy tryb przyznania środków, istnieje prawdopodobieństwo, że gmina nie otrzyma dofinansowania i nie będzie realizować projektu. W przypadku braku otrzymania dofinansowania Gmina nie refunduje kosztów wykonania projektów indywidualnych. Projekt jest własnością mieszkańców i po wykonaniu instalacji zostanie im przekazany.

Ze względu na brak szczegółowych wytycznych (Regulaminu konkursu) warunki uczestnictwa w projekcie zostały opracowane w oparciu o konkursy archiwalne – w momencie opublikowania dokumentacji konkursu, mogą one zostać zaktualizowane, tak by spełniały wymogi nałożone dokumentacją konkursową.

Warunki przystąpienia do projektu:

 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Jastków, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno - bytowych mieszkańców,
 • osoby, posiadające podpisanie umowy użyczenia (na podstawie złożonych do 28 czerwca 2019 roku ankiet), wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością przez wszystkich współwłaścicieli działki, na której umiejscowiona zostanie instalacja
 • budynek, w którym montowana będzie instalacja ma być odebrany co najmniej na miesiąc przed montażem oraz ma mieć również nadany adres
 • właściciele nieruchomości, na której zostanie zlokalizowana instalacja, nie mogą mieć przeterminowanych zobowiązań na rzecz Gminy Jastków
 • wykonana instalacja nie może naruszać trwalszości oraz gwarancji innych projektów realizowanych ze środków publicznych (m.in.: program: RPO WL, Czyste powietrze, itp.)
 • instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w tym agroturystyki - przeznaczone są wyłącznie na potrzeby mieszkaniowe
 • nie ma możliwości montażu instalacji na budynkach gospodarczych
 • w przypadku montażu instalacji na dachu budynku
 • dach, nie może być pokryty eternitem
 • połać dachu na budynku mieszkalnym musi posiadać wolną powierzchnię niezbędną do zamontowania instalacji
 • w przypadku montażu instalacji na gruncie Koszt wykonania konstrukcji nośnej na gruncie należy do Użytkownika
 • w przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku. Jeżeli właściciel nie wykona takiej instalacji na własny koszt, to zostanie skreślony z listy uczestników projektu.

Ponadto

Grzałka do podgrzewania wody w zasobniku stanowi koszt niekwalifikowalny i nie wchodzi w skład zestawu kolektorów słonecznych.

Górna wężownicy stanowi koszt niekwalifikowalny, pokrywany przez Użytkowników.

UWAGA!

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Załączniki:

 1. Ankieta - fotowoltaika 11 cze 2019 — 473 KB
 2. Ankieta - kolektory słoneczne 10 cze 2019 — 329 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.