Sprawy Bieżące

OCENA AKTUALNOŚCI I STOPNIA REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY JASTKÓW NA LATA 2016-2023.

autor Mateusz Błaszczak · 18 cze 2021 o 14:13

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JASTKÓW

Szanowni Państwo, w związku z przystąpieniem do sporządzenia dokumentu pn.: „Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Jastków na lata 2016-2023” uprzejmie proszę mieszkańców zamieszkałych w obszarach wskazanych do rewitalizacji o wypełnienie ankiet znajdujących się pod linkiem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG7hyEQm-6M3ZAXAmLQI9UF9VHUOnBnzKHdabgtiEutgQQfw/viewform?usp=sf_link
  
oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w tych obszarach. Link do zamieszczonej ankiety to:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUpI4px81OFcGKDWVqBT8SShlbkrsU9f4-UEMlBDUItP6iPQ/viewform?usp=sf_link

Wypełnione ankiety pozwolą na określenie skuteczności podejmowanych działań i realizowanych przedsięwzięć oraz pozwolą dać odpowiedź na pytanie czy program rewitalizacji wymaga aktualizacji/ zmiany.
Celem monitorowania jest określenie skuteczności podejmowanych działań oraz realizowanych przedsięwzięć. Kierując się efektywnością wykorzystania dostępnych środków finansowych oraz innych zasobów, niezbędnym jest prowadzenie analizy oddziaływania realizowanych przedsięwzięć na rozwiązywanie konkretnych problemów obszaru rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej. 
Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki monitorowania postępu w osiąganiu celów GPR, jak również efekty oceny aktualności zapisów programu rewitalizacji. Po zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji, będzie podstawą podjęcia decyzji o ewentualnej aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

Ocena aktualności i stopnia realizacji Programu została przeprowadzona zgodnie z podstawowymi zasadami procesów rewitalizacji zawartymi w ustawie o rewitalizacji: kompleksowości, komplementarności i partycypacji. Zgodnie z zasadą kompleksowości badaniem objęto wszystkie aspekty, w których zdiagnozowano zjawiska kryzysowe: społeczny, gospodarczy i infrastrukturalny. Wielowymiarowość osiągnięto poprzez zestawienie przedsięwzięć zrealizowanych w procesie rewitalizacji w ciągu ostatnich trzech lat oraz stanu zjawisk uznanych za kryzysowe. Zastosowanie zasady komplementarności na etapie oceny przebiegu procesu rewitalizacji w gminie Lubartów polegało na wykorzystaniu różnych metod – jakościowych i ilościowych,  które wzajemnie się uzupełniały. Dzięki temu możliwe było uzyskanie obrazu przebiegu procesu rewitalizacji w gminie Lubartów. Zasada partycypacji została zrealizowana poprzez włączenie do procesu oceny interesariuszy rewitalizacji uczestniczących w badaniach jakościowych. 


trosce o zaspokojenie potrzeb mieszkańców, jak i rozwój infrastruktury technicznej, społecznej oraz zapewnienie ram dla rozwoju gospodarczego Naszej Gminy na przyszłe lata, zachęcam wszystkich do aktywnego uczestnictwa i włączenia się do prac nad aktualizacją dokumentu Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Jastków.
Głównym celem aktualizacji dokumentu jest przygotowanie Gminy do optymalnego wykorzystania szans jakie dają środki unijne oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i osiedleńczej gminy.
Kluczową kwestią pozostanie zwiększenie atrakcyjności gospodarczej gminy i pozyskanie inwestorów strategicznych zapewniających nowe miejsca pracy.
Link do ankiet:

Ankieta dla mieszkańców obszarów poddanych rewitalizacji w Gminie Jastków

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG7hyEQm-6M3ZAXAmLQI9UF9VHUOnBnzKHdabgtiEutgQQfw/viewform?usp=sf_link

Ankieta dla przedsiębiorców - Gmina Jastków

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUpI4px81OFcGKDWVqBT8SShlbkrsU9f4-UEMlBDUItP6iPQ/viewform?usp=sf_link

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.