Sprawy Bieżące

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JASTKÓW

autor Mateusz Błaszczak · 15 cze 2020 o 15:03

 

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz. U z 2019 r. poz.1728) Wójt Gminy Jastków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy JASTKÓW.


WYMAGANIA

Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać podstawowe wymagania:

 1. mieć ukończone 18 lat,

 2. posiadać, co najmniej średnie wykształcenie,

 3. nie być skazanym za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 4. posiadać dobrą umiejętność obsługi komputera,

 5. mieszkać na terenie gminy Jastków.

 6. posiadać umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami oraz umiejętności organizacji pracy własnej,

 7. być osobą godną zaufania, rzetelną, obowiązkową, staranną, opanowaną w sytuacjach konfliktowych,


Kandydat na rachmistrza terenowego:
■    zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
■    jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
■    Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
■   Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
■  Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymagania, iż nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie w tym umyślne przestępstwo skarbowe – pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
■   Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

Kandydat na rachmistrza obowiązkowo musi odbyć trzydniowe szkolenie z organizacji, metodologii, promocji spisu, ochrony danych osobowych oraz obsługi aplikacji do realizacji spisu na urządzeniu mobilnym. Szkolenie będzie odbywało się w formie e/learningu oraz tradycyjnej. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Termin szkolenia i jego miejsce będzie wskazane odrębnie. Szkolenie jest bezpłatne. Nie są zwracane koszty dojazdu na szkolenie!
■ Szkolenie zakończone będzie egzaminem testowym w formie elektronicznej, sprawdzającym wiedzę merytoryczną i przygotowanie do wykonywania czynności zbierania danych przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
■ Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
■ Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Lublinie. Wynagrodzenie rachmistrza ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego. W przypadku wywiadów telefonicznych stawka za przeprowadzony wywiad wynosi 20 zł.
■ Przy zbieraniu danych rachmistrz posługuje się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem rachmistrza spisowego.


 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. wypełniony druk zgłoszenia swojej kandydatury zawierający niezbędne dane osobowe (wg wzoru nr 1),

 2. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (wg wzoru nr 2),

 3. oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych ( wg wzoru nr 3)

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 5. kserokopia dowodu osobistego.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Jastków od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. pokój nr 9 –parter Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00 oraz w pozostałe dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30) lub przesłać na adres urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na rachmistrzów terenowych do PSR w 2020r. na terenie gminy Jastków” 

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy Jastków.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Gminne Biuro Spisowe (tel. 81 50-22-909);
Adres do doręczeń: Urząd Gminy Jastków ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI NABORU KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w powszechnym spisie rolnym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 poz. 443) oraz ustawy z dnia z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) – „RODO” administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I.    Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w powszechnym spisie rolnym jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

II.    Inspektor ochrony danych

W Głównym Urzędzie Statystycznym powołany został Inspektor ochrony danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa;

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.
  Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III.    Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu statystycznym, obejmującym przeprowadzenie spisu powszechnego, o którym mowa w art. 25 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku
o statystyce publicznej oraz w celu wykorzystania do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa GUS operatów statystycznych, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Powszechny spis rolny przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Dane zebrane w ramach spisu rolnego przetwarza się na zasadach określonych w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 164, z późn. zm. ).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do art. 7 w związku z art. 3 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

 

IV.    Kategorie danych osobowych

Zakres informacji zbieranych w powszechnym spisie rolnym określa załącznik nr 2 i nr 3 do ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.


V.    Źródło pochodzenia danych osobowych

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od podmiotów obowiązanych do przekazania Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego danych w ramach prac spisowych (szczegółowy zakres danych określony został w zał. nr 3 do ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.)


VI.    Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe, nie będą udostępniane żadnym odbiorcom i podlegają tajemnicy statystycznej, w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej tj. bezwzględnej ochronie i są wykorzystywane celu realizacji ustawy.
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.


VII.    Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji celu, do którego zostały zebrane, nie dłużej niż do końca realizacji prac spisowych.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. mogą być przetwarzane przez okres 100 lat od dnia zakończenia spisu rolnego.


VIII.    Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych

Zgodnie z art. 7 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.


IX.    Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.


Zgodnie z  art. 17 ust 3 pkt d rozporządzenia RODO  „prawo do bycia zapomnianym nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest  niezbędne  dla celów statystycznych.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach powszechnego spisu rolnego nie stosuje się art. 15, art. 16, art. 18 i art. 21 rozporządzenia RODO, tj. nie przysługuje prawo do:

-  dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

-  sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

-  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,


X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.


 

 

Załączniki:
2d5ff0c3 556b 4de4 b72e 96f213d24c2c
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.