Sprawy Bieżące

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JASTKÓW – CZĘŚĆ II – OBSZARY POŁOŻONE W OBRĘBACH GEODEZYJNYCH: SMUGI, SNOPKÓW, KOLONIA NATALIN, MARYSIN, BARAK, DĘBÓWKA

autor Adam Świrszcz · 22 lip 2019 o 09:58

Jastków, dnia 22 lipca 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków
 – część II –
obszary położone w obrębach geodezyjnych: Smugi, Snopków,
Kolonia Natalin, Marysin, Barak, Dębówka

 

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                                       i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały XXII/163/2012 Rady Gminy Jastków z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków w granicach administracyjnych gminy, zmienionej uchwałą nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Jastków z dnia 26 lutego 2016 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część II – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Smugi, Snopków, Kolonia Natalin, Marysin, Barak, Dębówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 lipca 2019 r. do 21 sierpnia 2019 r. w godzinach 11.00 - 15.30, w siedzibie Urzędu Gminy Jastków, Panieńszczyzna,
ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, pok. nr 13,
jak również na stronach internetowych Urzędu Gminy Jastków:  https://www.jastkow.pl w zakładce Sprawy Bieżące/Ogłoszenia
i
https://ugjastkow.bip.e-zeto.eu w zakładce Urzędowa Tablica Ogłoszeń.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jastków
w sali konferencyjnej pok. nr 20 o godz. 10.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Wójta Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, e-mail: poczta@jastkow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Jastków.

Wójt Gminy Jastków

04a5b41e 9a66 4a81 a43b 1e5d4263fbb6
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.