Sprawy Bieżące

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

autor Marcin Abramek · 06 lis 2019 o 12:09

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

z dnia 31 października 2019 r.

    Wójt  Gminy  Jastków ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Jastków.

     Przetarg obejmuje

  1. Nieruchomość rolną oznaczoną jako działka numer 515 o powierzchni 0,32 ha (Lzr-RIIIb – 0,11 ha i RIIIb-0,21 ha), położoną w m. Dąbrowica ,  dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00311388/4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastków działka znajduje się w terenach o symbolu RZ/ZL – tereny dolesień. Nieruchomość znajduje się na obszarze potencjonalnego występowania zabytków archeologicznych. Nieruchomość ma nieregularny kształt zbliżony do trapezu. Położona jest w centrum miejscowości. Teren nie jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, jest niezagospodarowany i nie uprawiany, w części zakrzewiony i zadrzewiony drzewami samosiejkami ze zdecydowaną przewagą olszyny. Brak dojazdu drogą publiczną. Cena wywoławcza wynosi - 7104,00 zł , wadium wynosi – 720,00 zł.
  2. Nieruchomość rolną oznaczoną jako działka numer 87/2 o powierzchni 0,28 ha (Lzr-ŁIV – 0,10 ha, Lzr-ŁV – 0,06 ha i ŁIV – 0,12 ha), położoną w m. Moszna-Kol.,  dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00040598/8. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastków działka znajduje się w terenach łąk i pastwisk o symbolu RZ. Nieruchomość ma regularny kształt prostokąta o szer. ok. 20 m. Teren nie jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, jest w części niezagospodarowany i nie uprawiany- w tej części częściowo zadrzewiony, w pozostałej części użytkowany rolniczo. Dojazd drogą gminną, gruntową.

Cena wywoławcza wynosi - 7280,00 zł , wadium wynosi – 730,00 zł.

 

     Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.)

 

     Przetarg odbędzie się dnia 9 grudnia 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie  ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani hipoteką i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

 

      Z uwagi na wejście w życie z dniem 26 czerwca 2019 roku ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1080) do sprzedaży przedmiotowych nieruchomości mają zastosowanie przepisy art. 2a ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1362 z późn. zm.).

    Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub w gminie graniczącej z tą gminą.

       Wadium winno być wniesione w  pieniądzu w określonej wyżej wysokości, w terminie do dnia 3 grudnia 2019 r. włącznie-  przelewem na konto Urzędu Gminy Jastków numer 14 1240 5497 1111 0010 6615 3260 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank PeKao SA). W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków na ww. rachunek bankowy.

   W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości w wyznaczonym terminie.

    Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

    Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

    W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka; w przypadku rozdzielności majątkowej- przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

    W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

    W przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna posiadać wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

     Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę właściwego ministra na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazanie przepisu, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zgody.

     Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

     Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

    Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Organizator przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości osiągniętą  w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

    W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny do dnia podanego w zawiadomieniu lub niedostarczenia do notariusza dokumentów uprawniających do nabycia, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.

Koszty opłat notarialnych, wypisów z aktu i opłaty sądowe ponosi kupujący.

 

Dodatkowe informacje:

    Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) upłynął w dniu 26.09.2019r.

    Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. Ewentualne wznowienie i okazanie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

    Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, podając przyczynę odwołania przetargu.

    Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, warunków przetargu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w pok. Nr 11 Urzędu Gminy Jastków lub pod nr tel.  81 502 22 20.

    Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  i na stronie Urzędu Gminy Jastków (www.jastkow.pl) oraz w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl .

 

Jastków dnia  31.10. 2019 r.

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

  1. ogłoszenie o przetargu 06 lis 2019 — 123 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.