Sprawy Bieżące

OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI - NOWE OBOWIĄZKI WÓJTA

autor Katarzyna Juszczak · 28 wrz 2018 o 14:40

Informujemy, że dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na wójta nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne. 

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Jastków!

Gmina Jastków uprzejmie informuje, że dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Ustawa ta wprowadziła nową opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Do pobierania tej opłaty zobowiązany jest Wójt Gminy Jastków (90% pobranych opłat przekazywane jest do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, zaś pozostałe 10% opłat stanowi dochód budżetu Gminy).

W celu naliczenia należnej kwoty opłaty retencyjnej, Gmina Jastków wnosi, aby osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, na której znajduje się zabudowa lub/i powierzchnie utwardzone trwale związane z gruntem, przedstawiły dane wskazane w załączonym OŚWIADCZENIU.

Przez nieruchomość rozumie się działki objęte jedną księgą wieczystą. Dla każdej nieruchomości należy złożyć osobne oświadczenie.

Przedmiot opłaty

Podstawą prawną  ww. opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym uiszcza się opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznej czynnej, gdy nieruchomość położona jest na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Przez pojęcie „powierzchni biologicznie czynnej” zgodnie z w § 3 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

Podmioty zobowiązane

W myśl art. 298  pkt. 2 ustawy Prawo wodne podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,

  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 jakichkolwiek robót i obiektów budowlanych trwale związanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Wysokość opłaty i sposób jej naliczania

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Opłatę wnosi się za każdy kwartał.

Oświadczenie

  • Oświadczenie proszę podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem, zamieścić własnoręczny podpis oraz podać pełne dane osoby wypełniającej druk.

  • Wypełnione OŚWIADCZENIE proszę:

  • złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Jastków

  • lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Jastków ul. Chmielowa 3, Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

  • lub przesłać na adres urzędu e-mail: poczta@jastkow.pl

w terminie do dnia 15.10.2018 r.

Oświadczenie w wersji elektronicznej można pobrać ze strony: www.jastkow.pl

Więcej informacji można uzyskać w pok. 5b Urzędu Gminy Jastków lub pod nr tel.: 81/50-22-909

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Jastków

Załączniki:

  1. Oświadczenie 28 wrz 2018 — 22 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.