Sprawy Bieżące

PROJEKT „AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA”.

autor GOPS Jastków · 23 sty 2020 o 23:06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie zaprasza do udziału w projekcie „Aktywizacja zawodowa i społeczna” nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0011/19  realizowanego przez Gminę Jastków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Jastków w okresie: 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na terenie Gminy Jastków, korzystające ze wsparcia GOPS w Jastkowie.
Szczegółowe kryteria rekrutacji określone są w Regulaminie rekrutacji. 

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w trzech turach w m-cu I – II. 2020r., I i II 2021r. oraz I i II.2022r.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Sieprawice 24, 21-002 Jastków.

Załączniki:

  1. formularz rekrutacyjny 23 sty 2020 — 294 KB
  2. deklaracja uczestnictwa 23 sty 2020 — 687 KB
  3. oświadczenie uczestnika projektu 23 sty 2020 — 109 KB
  4. regulamin rekrutacji 23 sty 2020 — 480 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.