Sprawy Bieżące

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

autor Beata Wójcik · 31 sty 2019 o 09:10

Informacja w sprawie naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996):

 1. Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 r.)

 2. Obowiązek zapewnienia przez gminę w roku 2019/2020 możliwości realizowania wychowania przedszkolnego dzieciom od trzech do pięciu lat (rok urodzenia 2016 – 2014).

Na stronach internetowych przedszkola i szkół podstawowych oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i w szkołach będą umieszczane istotne informacje na temat rekrutacji, w tym sposób i terminy zapisów dziecka do przedszkola i oddziałów przedszkolnych.

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do Przedszkola Samorządowego w Jastkowie i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub zmienić oddział przedszkolny swojemu dziecku. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub w przedszkolu składają na rok szkolny 2019/2020 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej szkole/przedszkolu. Rodzicom dzieci sześcioletnich, które dotychczas uczęszczały do przedszkola, w którym nie zaplanowano oddziału sześciolatków Wójt Gminy Jastków w roku szkolnym 2019/2020 zapewnia miejsce w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej, w obwodzie której dzieci mieszkają. Deklarację należy złożyć w terminie do 7 lutego 2019 r.

Zasady rekrutacji

Oferta rekrutacyjna przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego są dostępne w przedszkolu i w każdej szkole podstawowej prowadzącej nabór :

 1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie www.sp.jastkow.pl

 2. Szkoła podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie http://spozarow.jastkow.pl

 3. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Płouszowicach http://www.spplouszowice.edupage.org

 4. Szkoła Podstawowa im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Snopkowie http://www.spsnopkow.jastkow.pl

 5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach http://www.sptomaszowice.pl

 6. Przedszkole Samorządowe w Jastkowie https://przedszkolewjastkowie.szkolnastrona.pl

  • do Przedszkola Samorządowego w Jastkowie będą przyjmowane dzieci urodzone w 2014-2016 roku,

  • do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tomaszowicach będą przyjmowane dzieci urodzone w 2013-2016 roku,

  • do pozostałych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jastków będą przyjmowane dzieci urodzone w 2013-2014 roku, a w miarę wolnych miejsc także dzieci urodzone w 2015 roku.

Nabór do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Jastków rozpocznie się 8 lutego 2019 r. i dotyczy wyłącznie mieszkańców Gminy Jastków.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata złożony do dyrektora szkoły lub przedszkola wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Rodzice mogą złożyć wniosek o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych placówek wychowania przedszkolnego, zaznaczając na wniosku, które przedszkole jest pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru.

Kryteria naboru

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria wymienione powyżej mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Na tym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria ustalone w uchwale nr XXXI/225/2017Rady Gminy Jastków z dn. 24 marca 2017 r.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Jastków mogą być przyjęci do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez Gminę Jastków, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tej placówce. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem naszej Gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych określony jest w Zarządzeniu Wójta Gminy Jastków: 12/2019

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe:

 • do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,

 • do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,

 • do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

 • do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola lub szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

W sytuacji nieprzyjęcia dzieci w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Wójt Gminy Jastków wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2016 r. i później mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Uwagi końcowe:

 1. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz nowe wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku, gdy Przedszkole/oddział przedszkolny, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkoli, dysponuje wolnymi miejscami.

 3. Kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Jastków można przyjąć do przedszkoli, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkola będą nadal dysponowały wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza Gminy Jastków jest większa od liczby wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując kryteria opisane powyżej.

 4. W terminie 12 – 26 marca 2019 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.

 5. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie uczęszczania do danego oddziału przedszkolnego/przedszkola w roku szkolnym 2019/2020. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.