Sprawy Bieżące

REKRUTACJA KANDYDATÓW DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

autor Beata Wójcik · 31 sty 2019 o 09:15

Informacja w sprawie naboru kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja kandydatów do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

Publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi, czyli każdej szkole przypisany jest określony obszar – miejscowości zgodnie z Uchwałą nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Jastków z dnia 24 marca 2017 roku.

Ofertę edukacyjną oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać bezpośrednio w szkole podstawowej prowadzącej nabór:

  1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie www.sp.jastkow.pl Obwód: Barak, Dębówka, Jastków, Józefów- Pociecha, Moszenki, Panieńszczyzna, Piotrawin, Sieprawice, Sieprawki, Sługocin, Wysokie.

  1. Szkoła podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie http://spozarow.jastkow.pl Obwód: Ługów, Ożarów.

  2. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Płouszowicach http://www.spplouszowice.edupage.org Obwód: Dąbrowica, Płouszowice, Płouszowice Kolonia.

  3. Szkoła Podstawowa im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Snopkowie http://www.spsnopkow.jastkow.pl Obwód: Snopków, Smugi (oprócz nr. 1-21), Marysin, Natalin.

  4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach http://www.sptomaszowice.pl Obwód: Miłocin, Moszna, Moszna Kolonia, Tomaszowice, Tomaszowice Kolonia.

Zasady ogólne – obowiązek szkolny od 7 roku życia, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego od 6 roku życia.

Dzieci urodzone w roku 2012 podlegają obowiązkowi szkolnemu w roku szkolnym 2019/2020 – rozpoczynają naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci urodzone w 2013 roku podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 i mogą go odbyć w oddziale przedszkolnym.

Odroczenie obowiązku szkolnego:

Dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie, którego dziecko mieszka na wniosek rodziców odracza obowiązek szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko powinno rozpocząć naukę w pierwszej klasie. Do wniosku dołącza się opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. Dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny korzysta nadal z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym. Dziecko, które otrzymało odroczenie i powtarza w tej samej placówce roczne przygotowanie, nie bierze udziału w rekrutacji, rodzice składają jedynie informację o kontynuacji. Dziecko, które do czadu rekrutacji nie otrzymało jeszcze odroczenia obowiązku szkolnego musi wziąć udział w rekrutacji do I klasy.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 9 lat. Do tego czasu dziecko kontynuuje wychowanie przedszkolne.

ZASADY REKRUTACJI

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci do klasy I publicznej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Liczbę wolnych miejsc na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Jeżeli liczba kandydatów do szkoły nie przekracza wolnych miejsc o przyjęciu do szkoły decyduje dyrektor.

Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu dzieci decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora. Za przeprowadzenie procedury naboru odpowiada dyrektor szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w klasie I szkoły podstawowej prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Wniosek jest dostępny w każdej szkole. Należy wypełnić go odręcznie, podpisać (wniosek podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni) i złożyć wraz z załącznikami (potwierdzenie spełniania poszczególnych kryteriów zawartych w ustawie) dyrektorowi szkoły w terminie od 21 marca do 3 kwietnia 2019 roku. O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wzór wniosku i zgłoszenia, o którym mowa wyżej, a także wzór oświadczenia woli rodzica/prawnego opiekuna potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do danej szkoły określi dyrektor.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu rekrutacji dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Gminy Jastków.

O przyjęciu dziecka do klasy I w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły podstawowej, z wyjątkiem dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu.

Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa wyżej, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określony jest w Zarządzeniu Wójta Gminy Jastków: 12/2019

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe:

  • do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,

  • do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,

  • do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

  • do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.