Sprawy Bieżące

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2018 R.

autor Ewelina Kowalczyk · 30 sty 2018 o 14:53

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340 ) w dniach od 1 do 28 lutego 2018 r. należy składać w Urzędzie Gminy Jastków (pokój 3 ) wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk wniosku dostępny w urzędzie oraz pod linkiem poniżej).

Zwrot przysługuje producentom rolnym, którzy byli w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych określonych w ewidencji gruntów i budynków oraz był posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (na wniosku). Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie (oryginały do wglądu), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. (6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku). 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie: 3-30 kwietnia 2018 r. wyłącznie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy producent rolny, który pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku jest obowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Załączniki:

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 30 sty 2018 — 243 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.