Gmina >> Współpraca

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH.

autor Marcin Abramek · 20 lut 2017 o 11:43

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.