OGŁOSZENIE O DRUGIM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JASTKÓW - CZĘŚĆ I

autor Marcin Alter · 05 sty 2018 o 10:16

Ogłoszenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część I – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Józefów - Pociecha, Piotrawin I, Piotrawin II, Panieńszczyzna i Jastków

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1405) oraz uchwały XXII/163/2012 Rady Gminy Jastków z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków w granicach administracyjnych gminy, zmienionej uchwałą nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Jastków z dnia 26 lutego 2016 r.,

zawiadamiam

o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część I – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Józefów - Pociecha, Piotrawin I, Piotrawin II, Panieńszczyzna i Jastków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 stycznia 2018 r. do 02 lutego 2018 r. w godzinach 11.00 - 15.30, w siedzibie Urzędu Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, pok. nr 6, jak również na stronach internetowych Urzędu Gminy Jastków: https://jastkow.pl/ w zakładce Sprawy Bieżące/Ogłoszenia i http://www.ugjastkow.bip.e-zeto.eu w zakładce Urzędowa Tablica Ogłoszeń.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w sali konferencyjnej pok. nr 20 o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Wójta Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, e-mail: poczta@jastkow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Jastków.

Wójt Gminy Jastków

Załączniki:
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.