Zamówienia Publiczne

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018R.

autor Tomasz Choma · 29 sty 2018 o 16:45

Lp.

Nazwa zadania

Rodzaj zamówienia
(dostawy, usługi, roboty budowlane)

Tryb
udzielenia zamówienia

 

Orientacyjna wartość
zł brutto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
(I kw., II kw., III kw., IV kw.)

1

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jastków, kompleksowe działania dotyczące przebudowy ujęć wody w m. Jastków i Ożarów

Roboty budowlane

PN*

1 403 549,73

 

I

2

Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jastków

Roboty budowlane

PN

570 000

II

3

Budowa oświetlenia drogi gm.  KDG106041 (ul. Klonowa) w m. Smugi

Roboty budowlane

PN

280 000

II

4

Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 106003L w m. Dąbrowica - dokończenie

Roboty budowlane

PN

160 000

II

5

Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 105968L (działka ewid. 181) w miejscowości Moszna na odcinku rob. od km 0+007,50 do km 3+198,85 z włączeniem do dr. woj. Nr 830

Roboty budowlane

PN

2 700 000

I

6

Przebudowa drogi gminnej położonej ba działce Nr ewid. 429 w m. Moszenki

Roboty budowlane

PN

300 000

II

7

Przebudowa drogi gminnej Nr 105974L w m. Tomaszowice-Kolonia

Roboty budowlane

PN

160 000

II

8

Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L i odwodnienie w m. Jastków i Panieńszczyzna

Roboty budowlane

PN

200 000

II

9

Przebudowa drogi gminnej

Nr 106018L w m. Jastków

Roboty budowlane

PN

100 000

II

10

Przebudowa drogi wewnętrznej

w m. Ługów (Dobrawola)

Roboty budowlane

PN

270 859,72

II

11

Przebudowa drogi gminnej

Nr 106020L – ul. Grafitowej

w m. Marysin

Roboty budowlane

PN

300 000

II

12

Przebudowa drogi gminnej

Nr 106021L – ul. Karminowej

w m. Marysin

Roboty budowlane

PN

500 000

I

13

Przebudowa ul. Szelestnej

w m. Natalin

Roboty budowlane

PN

400 000

I

14

Rozbudowa ul. Karmelowej

w m. Marysin

Roboty budowlane

PN

100 000

I

15

Budowa Klub Aktywności Mieszkańców w miejscowości Marysin - budowa

Roboty budowlane

PN

1 100 000

 

II

16

Inkubator Przetwórstwa produktu lokalnego w Miłocinie - budowa

Roboty budowlane

PN

500 000

 

II

17

Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej poprzez rewitalizację – GOPS

Roboty budowlane

PN

2 200 000

I

18

Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej poprzez rewitalizację - LECZNICA

Roboty budowlane

PN

2 380 000

I

19

Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo – parkowego w Panieńszczyźnie – pałac

Roboty budowlane

PN

1 000 000

I

20

Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo – parkowego w Panieńszczyźnie – park

Roboty budowlane

PN

80 000

II

21

Budowa boisk wielofunkcyjnych służących rekreacji - Płouszowice

Roboty budowlane

PN

220 000

 

II

22

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Jastków

Usług

PN

1 404 000

I

23

Dowóz uczniów do szkół

Usługa

PN

400 000

II

24

Zakup artykułów żywnościowych do stołówki –SP Jastków

Dostawa

PN

180 000

III

25

Świadczenie usługi cateringowej

dla przedszkola

Usługi

PN

160 000

III

26

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Usługi

PN

160 000

II

27

Zakup energii elektrycznej

Dostawa

PN

455 000

IV

28

Dostawy  wyposażenia do pracowni matematycznej i przyrodniczej oraz zakup wyposażenia ogólnego w narzędzia TIK dla Szkoły Podstawowej w Snopkowie

Dostawa

PN

290 000

I

29

Dostawy wyposażenia do pracowni przyrodniczej

i matematycznej, zakup pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej w Jastkowie i Szkoły Podstawowej w Tomaszowicach

Dostawa

PN

150 000

I

30

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć przyczyniających się
do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy dla uczniów oraz podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli szkół w Gminie Jastków w projekcie „Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków”

Usługi

Art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

580 000

I

31

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2018/2019

Usługi

PN

300 000

IV

* PN – przetarg nieograniczony

Podstawa prawna art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.