Sprawy Bieżące

„LATO Z KULTURĄ 2019”

autor GOKiS · 14 cze 2019 o 08:24

Organizator: Gminny Ośrodkiem Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy

 • UCZESTNIK ZOBOWIAZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU "LATO z kulturą"
 • UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA KARTY ZGŁOSZEŃ>> KARTA  I DOSTARCZENIA JEJ DO ORGANIZATORA DO 1 LIPCA 2019R.

REGULAMIN  

 1. Uczestnikami LATA i mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
 2. Uczestnicy LATA przebywają pod opieką wychowawców w godzinach (9:30-14:30).
 3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do ośrodka i z powrotem. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać
 5. Oświadczenie
  ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA:
  1. Zgłoszenia udziału dziecka w LECIE można dokonać telefoniczne pod nr. 509-788-518 lub osobiście w siedzibie GOKiS nie później jak do 1 lipca 2019r.
  2. Warunkiem uczestnictwa w LECIE jest wypełnienie karty zgłoszeń  oraz dokonanie wpłaty w kwocie 75 zł  nie później jak do 1 lipca 2019r.
  3. Wpłaty można dokonać osobiście w siedzibie GOKiS lub przelewem:
   Tytuł : Lato z kulturą + Imię i nazwisko dziecka na konto numer: 94 1240 2470 1111 0010 6629 7687
 6. Wpisanie dziecka na listę uczestników i pozostawienie w ośrodku oznacza wyrażenie zgody na realizację programu zajęć przygotowanego przez organizatorów oraz na przetwarzanie danych osobowych i fotografowanie uczestnika "Lata".
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie wynikających z zainteresowań dzieci, pogody oraz przyczyn technicznych (obiektywnych).
 8. Dzieci nie mogą opuszczać placówki ani oddalać się bez zgody opiekunów.
 9. Szczegółowy program LATA dostępny jest w siedzibie GOKiS (Program ogłoszony zostanie  najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem „LATA” ), na stronie internetowej www.gokis.jastkow.pl
 10. Dziecko powinno być odbierane z placówki punktualnie. Samodzielny powrót dziecka jest możliwy po złożeniu u koordynatora akcji pisemnego oświadczenia przez opiekuna.
 11. Dzieci przychodzą na zajęcia w wygodnym stroju do zabawy, stosownym do pogody.
 12. Zobowiązuje się uczestników LATA do tworzenia przyjaznej atmosfery, okazywania szacunku dorosłym i kolegom.
 13. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa zarówno podczas zajęć w ośrodku, przejazdów, jak i w pozostałych obiektach, w których realizowany jest program LATA.
 14. Uczestnik dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz kolegów
 15. Uczestnik dba o ład, czystość i porządek na terenie Ośrodka.
 16. Wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika LATA pokrywa opiekun prawny dziecka.
 17. Uczestnik LATA zobowiązany jest do podporządkowania się zaleceniom wychowawcy.
 18. Opiekun grupy ma prawo w przypadku jakichkolwiek przejawów agresji i brutalności wśród uczestników LATA, bądź w sytuacji narażania przez uczestnika życia lub zdrowia pozostałych:
  • zwrócić uwagę dziecku
  • poinformować dyrektora placówki o problemach wychowawczych
  • poinformować rodziców / opiekunów dziecka o problemach wychowawczych
  • w przypadku uporczywego nieprzestrzegania zapisów powyższego regulaminu, ze względu na dobro i bezpieczeństwo pozostałych uczestników – odmówić przyjęcia dziecka
 19. Udział dziecka jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz fotografowanie uczestnika LATA z Kulturą przez GOKiS:

INFORMACJA O ADMINISTRACJI DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz fotografowanie mojego dziecka ……………………………………………………  w związku z udziałem w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy. Jednocześnie wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć mojego dziecka  na FANPAGE  GOKiS, stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy, Gminy Jastków oraz w Gazecie Jastkowskiej.
    .............................................                                                .............................. 
     (podpis rodzica/opiekuna)                                                    (miejsce, data)
 
 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie   zs. w Dąbrowicy 21-008 Tomaszowice Dąbrowica 133.
 2. Celem zbierania danych jest wykorzystanie tych danych w związku z realizacją zajęć organizowanych przez GOKiS, publikacja zdjęć na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy, Gminy Jastków  oraz w Gazecie Jastkowskiej.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Wyrażenie zgody jest warunkiem udziału dziecka w zajęciach organizowanych przez GOKiS.
 5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać moje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. 
 6. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym.
77830fd0 928b 40c3 914d 18886c17274b
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.