Sprawy Bieżące

VIII SESJA RADY GMINY W DNIU 31 MAJA 2019R.

autor Marcin Abramek · 31 maj 2019 o 12:46

31 maja br. odbyła się VIII Sesja Rady Gminy. W trakcie posiedzenia podjęte zostały sprawozdania: z oceny zasobów pomocy społecznej gminy Jastków za 2018r oraz z realizacji Programu Współpracy Gminy Jastków w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W bloku uchwał rada przyjęła następujące uchwały:

 1. UCHWAŁA NR VIII//2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 maja 2019 r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jastków
 2. UCHWAŁA NR VIII//2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jastków
 3. UCHWAŁA NR VIII//2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowica m. Jastków
 4. UCHWAŁA NR VIII//2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowica gm. Jastków
 5. UCHWAŁA NR VIII//2019 GMINY JASTKÓW z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
 6. Uchwała Nr VIII//2019 Rady Gminy Jastków z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach na terenie Gminy Jastków oraz określenia warunków i zasad korzystania z nich
 7. UCHWAŁA NR VIII//2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojciechów
 8. UCHWAŁA NR VIII//2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022
 9. UCHWAŁA NR VIII//2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019
 10. UCHWAŁA NR VIII//2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jastków
 11. UCHWAŁA NR VIII//2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Jastków z wykonania budżetu za 2018 r
 12. UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018r.
176672bb 7f7f 443b 87d0 99c217d4d245
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.