Zamówienia Publiczne

WÓJT GMINY JASTKÓW OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ,,PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I LECZENIA NADWAGI I OTYŁOŚCI W POPULACJI DZIECI W GMINIE JASTKÓW NA LATA 2018-2019”.

autor Barbara Czubak · 10 wrz 2018 o 11:40

 

Na podstawie art. 48  ust.1 i art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510

1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. ,,Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości w populacji dzieci w Gminie Jastków na lata 2018-2019”.

2. Z programem polityki zdrowotnej, szczegółowymi warunkami konkursu (zał. nr 1) i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu (w tym z projektem umowy- zał. nr 3) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jastków, ul. Chmielowa 3, pokój nr 16 lub korzystając z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy, znajdującym się pod adresem www.bip.jastkow.pl

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Barbara Czubak - tel. (81) 50 204 25.

3. Wysokość środków zaplanowanych na realizację programu w latach 2018 – 2019: 30 000,00 zł (brutto), w tym w roku 2018 – 15 000,00 zł (brutto), w roku 2019 – 15 000,00 zł (brutto).

4. Oferty mogą być składane przez podmioty posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych lub podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz.160):

 1. dysponujące odpowiednim sprzętem medycznym do realizacji programu,

 2. zatrudniające wykwalifikowaną kadrę konieczną do realizacji programu.

5. Przewidywany termin realizacji programu pn. „Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości w populacji dzieci w Gminie Jastków na lata 2018-2019” od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2019 r.

6. Oferty na udostępnionym wzorze formularza ofertowego należy składać w zamkniętej kopercie z napisem ,,Konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej pn: Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości w populacji dzieci w Gminie Jastków na lata 2018-2019”.

7. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Jastków, ul. Chmielowa 3- pok. nr 18, w terminie do dnia 26 września 2018 r. do godz. 1530.

Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresem oferenta oraz nazwy programu.

Za termin zgłoszenia przyjmuje się datę i godzinę wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy Jastków. Warunkiem rozpatrzenia ofert będzie terminowe złożenie prawidłowych i kompletnych dokumentów.

8. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków, ul. Chmielowa 3- pok. nr 18, pokój nr 36.

9. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jastków pod adresem: www.bip.jastkow.pl

10. Wójt Gminy Jastków zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, odwołania

konkursu oraz zamknięcia konkursu bez wyboru ofert – informacja ta zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jastków.

11. Oferta na realizację zadania powinna zawierać formularz ofertowy, będący załącznikiem Nr 2 do ogłoszenia, a ponadto:

 1. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

 2. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określający aktualny stan prawny i faktyczny oraz kopię wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotów leczniczych),

 3. statut podmiotu leczniczego – nie dotyczy przedsiębiorców, zgodnie z art. 23 i 24
  w związku z art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 160),

 4. kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym do realizacji programu,

 5. oświadczenie Oferenta zawierające informację, że świadczenia konkursowe nie będą refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ani inne podmioty,

 6. oświadczenie Oferenta potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania objęte konkursem,

 7. oświadczenie Oferenta potwierdzające sytuację finansową gwarantującą realizację zadania,

 8. oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do Oferenta nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,

 9. oświadczenie Oferenta o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Załączniki do formularza ofertowego, będące oświadczeniami powinny być przedstawione w formie oryginału, pozostałe dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Wszelkie koszty związane
z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

13. Termin związania ofertą obowiązuje przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

14. Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

15. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, o której mowa w pkt. 14, do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów na realizację programu polityki zdrowotnej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

16. Wyboru oferty dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jastków  w oparciu o całkowity koszt realizacji zadnia – 100% wagi wyboru oferty.

 

Załączniki:

 1. Szczegółowe warunki realizacji programu 10 wrz 2018 — 24,8 KB
 2. Formularz ofertowy 10 wrz 2018 — 19,5 KB
 3. Wzór umowy 10 wrz 2018 — 29,7 KB
 4. Informacja o wyniku konkursu 28 wrz 2018 — 219 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.