Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

EKO-ENERGIA W GMINIE JASTKÓW-III

autor Anna Poterucha-Radomska · 30 sty 2020 o 09:25

Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0152/16

Tytuł projektu: „Eko-energia w Gminie Jastków-III”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Działanie: 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Wartość Projektu: 3 225 258,44 zł,

Wydatki kwalifikowalne 2 993 546,61 zł, w tym kwota dofinansowania: 2 544 514,56 zł

Okres realizacji: 16 maja 2016 roku – 18 listopada 2019 roku


Cel: Redukcja emisji dwutlenku węgla będąca wynikiem zmniejszenia zużycia energii finalnej, a także zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jastków.

 

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja instalacji solarnych . Instalacje solarne zostaną zamontowane na 343 obiektach prywatnych w Gminie Jastków. Łączna moc zainstalowana zestawów kolektorów słonecznych wyniesie 1.349,32 kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii cieplnej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną. Dodatkowo projekt przewiduje wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i serwisem on-line dla klientów końcowych. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Jastków , co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza. Kluczowe wskaźniki projektu:

 

REZULTATY:

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

[MWht/rok][/MWht/rok] – 983,40 MWht/rok

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

[tony równoważnika=”” co2=””][/tony] (CI 34) – 558,94 t równoważnika CO2


PRODUKTY:

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych

[MWt][/MWt] – 1, 34 MWt

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

[szt.][/szt.]- 343 sztuki


 

www.mapadotacji.gov.pl

 


 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.