Gmina

HISTORIA USTANOWIENIA OFICJALNYCH SYMBOLI GMINY JASTKÓW

autor Marcin Abramek · 01 sie 2017 o 13:13

 

 

17 lutego 2017 roku Rada Gminy Jastków ustanowiła aktem prawa miejscowego symbole i insygnia naszej Gminy – herb, flagę, pieczęć Gminy i pieczęć Wójta Gminy. Podstawą prawną do przyjęcia uchwały jest ustawa z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm.). Przepisy te pozwalają jednostkom samorządu terytorialnego na ustanowienie i posługiwanie się własnymi symbolami. Od początku wprowadzenia reformy samorządowej w Polsce w roku 1990 Gminy ustanawiają symbole, które pozwalają lepiej identyfikować daną społeczność lokalną, są również elementem wizualizacji pism urzędowych, publikacji oraz oznakowania obiektów publicznych.

Projekt herbu i innych symboli musi być przygotowany zgodnie z zasadami, o których mowa we wspomnianej ustawie o odznakach i mundurach, odwołującymi się do wiedzy specjalistycznej z zakresu heraldyki. Przygotowany przez gminę projekt musi uzyskać pozytywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Opinia ta oparta jest na merytorycznej ocenie Komisji Heraldycznej, działającej przy Ministrze, która stoi na straży zapewnienia w skali całego kraju ładu w zakresie heraldyki i przeciwdziałania wprowadzeniu symboli naruszających reguły heraldyki i pomijających tradycję historyczną.

Mając na uwadze powyższe wymogi, zleciliśmy opracowanie projektu herbu i pozostałych symboli specjaliście z dziedziny heraldyki, panu Wojciechowi Tutakowi z Warszawy, który po przeprowadzeniu analizy historii i tradycji związanych z naszą gminą oraz uwzględniając nasze rekomendacje, co do wzorów graficznych, przygotował ekspertyzę historyczno-heraldyczną i projekty symboli. Wszystkie te działania podjęte zostały w celu ustanowienia herbu i symboli gminnych zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

Wcześniejszy herb, którym posługiwała się Gmina Jastków, nie był nigdy ustanowiony zgodnie z powyższymi zasadami i tym samym niemożliwe stało się dalsze posługiwanie się nim bez wymaganego umocowania prawnego.

Dla zapewnienia pełnej informacji oraz szerokiej prezentacji przyjętych przez Radę Gminy Jastków symboli oddajemy do rąk Państwa publikację, która pozwoli bliżej poznać ideę kultywowania tradycji heraldycznych w naszym kraju oraz odwołania się w grafice naszego herbu do ważnych wydarzeń historycznych, związanych z naszą małą ojczyzną. Ustanowienie herbu zbiega się z przypadającym na 2017 rok znakomitym jubileuszem 700-lecia powstania Dąbrowicy, która była siedzibą rodową Firlejów oraz z ciągle żywą i czczoną w naszej gminie pamięcią Legionów Polskich. Podczas krwawej bitwy stoczonej w 1915 roku pod Jastkowem Józef Piłsudski stacjonował w dworku w Dąbrowicy, co z inicjatywy Lubelskiego Oddziału Związku Piłsudczyków oraz naszej Gminy zostanie upamiętnione okolicznościową tablicą pamiątkową. Splot tych wydarzeń historycznych uwarunkował przyjęcie wzorów symboli dla naszej Gminy.

Niech ustanowiony Herb Gminy Jastków będzie wyrazem naszego szacunku i dumy z przynależności do pięknej i bogatej w wydarzenia historyczne ziemi naszych przodków.

Teresa Kot

Wójt Gminy Jastków

Załączniki:
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.