Sprawy Bieżące

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA MONTAŻU INSTALACJI SOLARNYCH, FOTOWOLTAICZNYCH I KOTŁÓW NA BIOMASĘ

autor Tomasz Choma · 08 kwi 2016 o 14:07

 

1. Wymagania dotyczące źródeł ciepła opalanych biomasą

Źródła (kotły) tego typu mogą być zasilane automatycznie bądź ręcznie, muszą być dedykowane do spalania biomasy, a potwierdzenie takie musi wynikać z dokumentacji producenta. Paliwem może być biomasa pochodzenia rolniczego (różne formy słomy, traw i roślin energetycznych, niepełnowartościowe ziarna zbóż) jak również leśnego – drewno niepełnowartościowe jak również materiał drzewny powstały z tego drewna poprzeć celowe rozdrobnienie tego drewna (zrębek, pellet).

Sprawność kotłów powinna osiągać najwyższą możliwą sprawność energetyczną, ale nie mniejszą niż 85%.

Koszty kwalifikowalne:

• koszty związane z zakupem montażem kompletnych urządzeń (wraz z systemami oczyszczania spalin, jeżeli takie systemy są wymagane), które dostosowane są do pracy z instalacjami w miejscu montażu,

• systemy podawania paliwa do zasilania kotłów z załadunkiem automatycznym,

• licznik ciepła,

• roboty budowlane niezbędne do prawidłowego zamontowania i funkcjonowania kotła lub kotłów,

• urządzenia do magazynowania ciepła,

• koszty niezbędnej dokumentacji na zasadach określonych w wytycznych IZ RPO.

Koszty niekwalifikowalne:

Kosztem niekwalifikowalnym są elementy niezwiązane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w tym:

• koszty związane z zakupem i instalacją źródeł, które nie spełniają wymagań,

• instalacje, w których wyprodukowana energia wykorzystywana jest w budynkach, w których prowadzona jest działalność rolnicza np. instalacja została wybudowana na, kurniku, chlewni, suszarni, które dzięki energii w niej produkowanej są np. grzewane,

• koszty wymiany wkładu kominowego.

2. Kolektory słoneczne

Kolektory muszą posiadać znak jakości „Solar Keymark” lub posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 lub równoważną z PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 nadaną przez właściwą jednostkę certyfikującą. Instalacja obowiązkowo musi być wyposażona w licznik ciepła montowany w obiegu kolektorów umożliwiający prezentację danych dotyczących wyprodukowanej/produkowanej energii. Dodatkowo montaż instalacji można przeprowadzić na dachu budynku (z wyłączeniem dachów pokrytych wyrobami zawierającymi azbest), na gruncie, na zewnętrznej ścianie budynku lub na innym budynku w najbliższym otoczeniu np. garażu uwzględniając powyższe ograniczenia dotyczące pokrycia. Znamionowa moc instalacji powinna być określona pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru.

Koszty kwalifikowalne:

• koszty związane z zakupem montażem kompletnych urządzeń, które dostosowane są do pracy z instalacjami w miejscu montażu,

• zakup i montaż urządzeń do magazynowania ciepła,

• licznik ciepła,

• koszty niezbędnej dokumentacji na zasadach określonych w wytycznych IZ RPO,

• roboty budowlane niezbędne do prawidłowego zamontowania instalacji na budynku lub obok budynku.

Koszty niekwalifikowalne:

Kosztem niekwalifikowalnym są elementy niezwiązane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w tym:

• koszty grzałki, w którą wyposażone są zasobniki c.w.u,

• koszty drugiej wężownicy służącej do podłączenia z zasilanym paliwem kopalnym źródłem ciepła,

• instalacje, w których wyprodukowana energia wykorzystywana jest w budynkach, w których prowadzona jest działalność rolnicza np. instalacja została wybudowana na kurniku, chlewni, suszarni i produkuje energię na ich potrzeby.

3. Systemy fotowoltaiczne

Znamionowa moc instalacji powinna być określona pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru. Moduły PV powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Koszty kwalifikowalne:

• koszty związane z zakupem montażem kompletnych urządzeń, które dostosowane są do pracy z instalacjami w miejscu montażu,

• zakup i montaż urządzeń do magazynowania energii elektrycznej, przy czym, jeżeli projekt zakłada montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej, to muszą one posiadać następujące cechy:

a) pojemność akumulatorów dobrana adekwatnie do znamionowej mocy instalacji,

- licznik energii wyprodukowanej wbudowany w inwerter lub samodzielny,

- koszty niezbędnej dokumentacji na zasadach określonych w wytycznych IZ RPO,

- roboty budowlane niezbędne do prawidłowego zamontowania instalacji na budynku lub obok budynku.

Koszty niekwalifikowalne:

• instalacje, w których wyprodukowana energia wykorzystywana jest w budynkach, w których prowadzona jest działalność rolnicza np. instalacja została wybudowana na kurniku, chlewni, suszarni, które dzięki tej energii jest np. oświetlana,

• koszty dodatkowego opomiarowania zużycia energii na potrzeby działalności rolniczej.

Dofinansowanie udzielane ze środków RPO WL 2014 - 2020 traktowane będzie, jako pomoc publiczna/de minimis, gdy:

• istnieje techniczna możliwość sprzedaży energii elektrycznej (tz. budynek jest podłączony do dystrybucyjnej sieci energetycznej), niezależnie czy jest to budynek, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (z wyłączeniem działalności rolniczej), czy też jest to budynek mieszkalny, w którym taka działalność nie jest prowadzona.

W przypadku instalacji on-grid lub instalacji hybrydowych gdzie istnieje fizyczna możliwość sprzedaży energii wyprodukowanej, dofinansowanie dla osób fizycznych maksymalnie może wynosić 85%.

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo energetyczne, wytwarzanie energii elektrycznej celem dokonania jej sprzedaży stanowi działalnością gospodarczą i wymaga uzyskania koncesji URE, za wyjątkiem wytwarzania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcą lub przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie, bowiem z art. 5 ust. 1 tej ustawy o OZE osoba fizyczna lub przedsiębiorca może uzyskać przyłączenie mikroinstalacji do sieci na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskiwania koncesji i sprzedawać energię do sieci zgodnie z warunkami opisanymi w Rozdziale 4 ustawy.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie instalacji solarnych, fotowoltaicznych i kotłów na biomasę podpisują umowę z gminą na montaż urządzeń związanych z produkcją energii z OZE, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz załączają projekt budowlany (z wyjątkiem instalacji solarnych).

Jednocześnie informujemy, że w dniu 22 marca 2016 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zdecydował o uznaniu podatku VAT, w projektach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, za wydatek niekwalifikowany, w związku z czym podatku VAT od całości inwestycji jest po stronie mieszkańca.

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.