Sprawy Bieżące

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2024-2026.

autor Michał Słodkowski · 26 mar 2024 o 12:22

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Wspierania rodziny na lata 2024-2026.

1. Podstawy prawne prowadzenia procesu konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne przeprowadzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Jastków Nr XVI/95/2015       z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Jastków (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 08.06.2021, poz. 2535). Szczegółowy zakres konsultacji społecznych został określony Zarządzeniem Wójta Gminy Jastków nr 41/2024 z dnia 6 marca 2024 r., w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Wspierania rodziny na lata 2024-2026.

2. Organizacja konsultacji społecznych

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Gminnego Programu Wspierania rodziny na lata 2024-2026, stanowiący Załącznik  do zarządzenia. Celem konsultacji było poznanie opinii, uwag                       i propozycji mieszkańców gminy Jastków do projektu Gminnego Programu Wspierania rodziny na lata 2024-2026. Zasięg terytorialny konsultacji obejmował obszar gminy Jastków. Konsultacje były przeprowadzone w okresie od 13 marca 2024 r. do 25 marca 2024 r. Zarządzenie wraz z informacją                o konsultacjach zamieszczone zostało:

• w Biuletynie Informacji Publicznej

• na stronie internetowej Gminy

• na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Konsultacje były prowadzone w formie pisemnego wyrażania opinii do projektu poprzez:

• przyjmowanie uwag w siedzibie Urzędu

• przyjmowanie uwag na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gmina Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków lub przesłanych drogą elektroniczną na adres: poczta@jastkow.pl.

Nie określono minimalnej liczby zgłoszeń, których należy dokonać aby konsultacje były ważne. Konsultacje społeczne uznawane są za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów w nich uczestniczących, jeśli zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem określonym w Uchwale Rady Gminy Jastków w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Jastków.

3. Opis przebiegu konsultacji społecznych

W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii, uwag i propozycji do projektu Gminnego Programu Wspierania rodziny na lata 2024-2026

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.