Sprawy Bieżące

OBOWIĄZEK NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

autor Beata Wójcik · 22 wrz 2020 o 09:53

KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI - rok szkolny 2020/2021

           Podstawa prawna: art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

 

Uwaga!!! Rodzice dzieci urodzonych w 2003, 2004 i w 2005 roku,

zamieszkałych na terenie gminy Jastków

Wójt Gminy Jastków zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do szkół znajdujących się poza Gminą Jastków lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 30 września 2020 roku pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 16 - 18 lat. Informację należy przedstawić w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów. Druk można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Jastków w BIP, w zakładce Referatu Edukacji Kultury Sportu i Spraw Społecznych, Oświata – druki do pobrania.

Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć
w biurze podawczym Urzędu Gminy Jastków, lub wysłać mailowo skan opatrzony podpisem na adres: beata.wojcik@jastkow.pl.

Ważne informacje:

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

3. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.

4. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;

2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

5. Obowiązek, o którym mowa, może być także spełniany przez uczęszczanie do szkoły:

1) za granicą (w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce

3) uczęszczanie do szkół i zespołów szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej, które prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w art. 47 ustawy Prawo oświatowe.

6. Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

7. Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na rodzica/opiekuna prawnego dziecka może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełnienia ciążącego na nim obowiązku nauki u dziecka.

Obowiązki rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu:

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1)dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4)informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą, lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.