Sprawy Bieżące

OGŁOSZENIE

autor Marcin Abramek · 27 lut 2023 o 08:00

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ” – EDYCJA 2023

Wójt Gminy Jastków
informuje o naborze uczestników do programu realizowanego
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023

finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

INFORMACJE O PROGRAMIE

Wartość otrzymanego dofinansowania:  2 988 396,00 zł
Całkowita wartość inwestycji:  2 988 396,00 zł

  

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
           Program poprzez zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do występujących potrzeb ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia.
           Osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
           Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Adresatami wsparcia są:

1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym
    lub
b) o stopniu umiarkowanym
    lub
c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu.
2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca.
3. Załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych.
4. Korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).
5. Zaprowadzaniu  i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej, przy czym usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi. 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
lub
3) wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2. do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostająca we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:  

1) zaświadczenie o niekaralności;
2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

1) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
2) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
4) 360 godzin rocznie dla:
a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
b) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie Karty Zgłoszenia  wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, .

KARTA ZGŁOSZENIA, KARTA ZAKRESU CZYNNOŚCI oraz KLAUZULI INFORMACYJNYCH znajdują się poniżej - w Plikach do pobrania.

Zał. Nr 1 Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023: https://www.gov.pl/attachment/79bb13f3-aaf6-471f-996f-3ebe89120cf5
Zał. Nr 7 Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023:
https://www.gov.pl/attachment/13c78777-89ab-4d1a-9911-4ea742ea1f0a
Zał. Nr 8 Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023:

https://www.gov.pl/attachment/26708518-1bf9-45ed-828c-dde863d2c26d
Zał. Nr 12::
https://www.gov.pl/attachment/6b28b569-a624-491f-9238-15de962c635e
Klauzula informacyjna RODO GOPS w Jastkowie w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 


 

 

Załączniki:

  1. Klauzula RODO 17 mar 2023 — 203 KB
57a6a52b ec27 4c20 b481 51c83d931133
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.