Sprawy Bieżące

SPRAWOZDANIE Z LX SESJI RADY GMINY JASTKÓW

autor Marcin Abramek · 29 sty 2024 o 15:11

Pierwsza w 2024 roku sesja Rady Gminy Jastków odbyła się 26.01.2024 r. . W jej trakcie podjęte zostały uchwały w sprawie m.in. przyjęcia do realizacji przez Gminę Jastków zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2209L Jastków – Sieprawice – Tomaszowice” w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-pieszych”., uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia aneksu do umowy najmu nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia w m. Dąbrowica w przedmiocie jej przedłużenia, uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Panieńszczyzna, uchwała w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jastków na lata 2024 - 2028". Innymi z uchwał były uchwała w sprawie pomnika przyrody Alei Lipowej w m. Tomaszowice Kolonia, uchwała w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wirtualnej strzelnicy, uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2036 oraz uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.

W trakcie styczniowego posiedzenia w obecności rady nastąpiła wideokonferencja z przedstawicielami Rożniatowa  – partnerskiej wspólnoty samorządowej z Ukrainy. Odbyte  spotkanie to konsekwencja przyjętej Uchwały nr LVII/498/2023 Rady Gminy Jastków  dnia  27 października 2023 r. w sprawie podjęcia współpracy z Rożniatowską Seliszczną Radą.

Uchwała umożliwiła rozpoczęcie projektów partnerskich pomiędzy oboma samorządami. Po stronie ukraińskiej udział wzięli: Wasyl Rybczak – przewodniczący, Tetyana Mykhailyshyn – sekretarz rady, zastępcy: Igor Ozar, Halina Szewczuk, Tetiana Gulyanich, Wołodymyr Kapustiannyk, Ludmiła Maiboroda, Wiktor Trish, Oleksandr Pytskiv, pierwszy wiceprzewodniczący Wira Sologub. Prezentacje przedstawiła Natalia Gerasimchuk – Kierownik Katedry Rozwoju Gospodarczego.

Podczas spotkania zaprezentowano walory partnerskich gmin i ustalono wspólne priorytety działań. Istotnym celem jest zwiększanie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym. Planowane są budowa/ rozbudowa/ modernizacja ścieżek i szlaków rowerowych oraz ciągów pieszo-jezdnych i wyposażenie ich w infrastrukturę, planowane są, również budowa odnawialnych źródeł energii. Całość działań ma obejmować promocję walorów gminy Jastków. Kolejnym z celów jest integracja mieszkańców obszaru Programu w obszarze sztuki i kultury, Gmina Jastków planują w najbliższej przyszłości wspólne wymiany przy okazji Jarmarku Firlejowskiego czy też wymiany zespołów ludowych oraz wspólne szkolenia (ZPiT Dąbrowica). Innymi wspólnymi działaniami, które określono podczas odbytej Rady Gminy są współpraca przeszkód w regionach przygranicznych, poprawa efektywności administracji publicznej poprzez promowanie współpracy prawno-administracyjnej oraz współpracy pomiędzy obywatelami, podmiotami i instytucjami społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w celu eliminacji przeszkód prawnych i innych w regionach przygranicznych, budowanie wzajemnego zaufania poprzez wspieranie działań ułatwiających interakcje międzyludzkie, współpraca transgraniczna w dziedzinie edukacji, wspólne inicjatywy oddolne dotyczące środowiska i zmiany klimatu oraz inicjatywy integracyjne i budowanie potencjału w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wideokonferencja  była drugim z kolei spotkaniem, pierwsze spotkanie online miało miejsce w dniu 5 stycznia. Było zorganizowane przy udziale Agencji Rozwoju Międzynarodowego i projektu USAID „Hoverla”,  obejmowało wyznaczenie obszarów współpracy pomiędzy Gminą Jastków oraz Gromadami z Rożniatowa i Rożyszcza.

 

 

Be951393 d42f 4781 9f95 a6f9847e8c6c
6a05eb71 0265 40ee 80bf fe72733295c4
3b1e4f83 2263 4312 bd52 721baf06f305
F6aec9e3 11fb 4941 be3b 3ad16da5606b
Bc118eef 0d6e 43cc a768 ec1928b074ee
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.