Sprawy Bieżące

SPRAWOZDANIE Z LXII SESJI RADY GMINY JASTKÓW

autor Marcin Abramek · 25 mar 2024 o 15:00

W dniu 22 marca br. odbyłą się LXII Sesja Rady Gminy Jastków. Podczas posiedzenia w obecności radnych oraz władz Gminy Jastków nastąpiło uroczyste powierzenie stanowisk dyrektora Skoły Podstawowej w Jastkowie dla pani Anny Krzyżanowkiej oraz dyrektora Przedszkola w Snokowie dla pani Barbary Suchorab. Ponadto podczas posiedzenia rada podjęła następujące uchwały:

1. UCHWAŁA NR LXII/542/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków.

2. UCHWAŁA NR LXII/543/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Panieńszczyzna.

3. UCHWAŁA NR LXII/544/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 22 marca 2024 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Barak, Jastków, Płouszowice Kolonia, Snopków.

4. UCHWAŁA NR LXII/545/ RADY GMINY JASTKÓW z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dąbrowica.

5. UCHWAŁA NR LXII/546/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Panieńszczyzna stanowiącej własność Gminy Jastków.

6. UCHWAŁA NR LXII/547/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie lub zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Tomaszowice-Kol.

7. UCHWAŁA NR LXII/548/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Panieńszczyzna

8. UCHWAŁA NR LXII/549/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piotrawin I.

9. UCHWAŁA NR LXII/550/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/505/2023 Rady Gminy Jastków z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Jastków na 2024 rok.

10. UCHWAŁA NR LXII/551/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji.

11. UCHWAŁA NR LXII/552/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na rok 2024.

12. UCHWAŁA NR LXII/553/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 Jednostek Samorządu Terytorialnego Porozumienia Partnerskiego BYSTRZYCA

13. UCHWAŁA NR LXII/554/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Jastków oraz za wykonanie innych zadań niż wymienione w art. 15 w/w ustawy.

14. UCHWAŁA NR LXII/555/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2036.

15. UCHWAŁA NR LXII/556/2024 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.

9b7d0a2c 5ece 44e5 a00f 0364958acc7a
Daad6305 a7f8 4281 800b d941ec05cf12
7a60ccd3 47c3 4f65 bd09 ce651d934d42
F16b29ff ccac 4dfb a818 20ff8dc7d635
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.