OGŁOSZENIE NA STANOWISKO WYCHOWAWCY W RAMACH PROJEKTU „PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE GMINY JASTKÓW" WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

autor Mateusz Błaszczak · 26 lut 2020 o 13:16

 

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Do naboru stosuje się ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. w wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2019 poz. 1111).

 

Treść ogłoszenia dostępna w załączniku.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie 26 lut 2020 — 892 KB
  2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 26 lut 2020 — 113 KB
  3. Klauzula Informacyjna 26 lut 2020 — 767 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.