OGŁOSZENIE O NABORZE

autor Marcin Abramek · 19 lip 2022 o 14:42

Ogłoszenie na stanowisko Wychowawcy w ramach projektu „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jastków” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Do naboru stosuje się ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. w wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447)

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze 19 lip 2022 — 894 KB
  2. Klauzula informacyjna 19 lip 2022 — 767 KB
  3. Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych 19 lip 2022 — 113 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.