Sprawy Bieżące

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCĄ PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JASTKÓW NA LATA 2016 -2023

autor Małgorzata Langiewicz · 27 cze 2016 o 12:41

 Informacja podsumowującą przebieg konsultacji społecznych

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Jastków na lata 2016 -2023

 

Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych zamieszczona została na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugjastkow.bip oraz na stronie internetowej Gminy www.jastkow.pl.

Konsultacje prowadzone były w następujących formach:

1)         wyrażenie pisemnej opinii – zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej;

2)         spotkanie konsultacyjne ze społecznością lokalną;

3)         warsztaty.

Spotkanie konsultacyjne i warsztaty zorganizowano w dniu 31 maja 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Jastkowie. W spotkaniu wzięło udział 10 osób. Podczas spotkania konsultacyjnego omówiony został projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2016-2023, gdzie skoncentrowano się przede wszystkim na przedstawieniu zaproponowanych przedsięwzięć i projektów w GPR. Ponadto interesariusze odnieśli się do kwestii omówienia projektu uchwały ws. zasad wyznaczania oraz działania Komitetu Rewitalizacyjnego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2016-2023. Uznano, że powołanie Komitetu Rewitalizacyjnego nastąpi w późniejszym terminie. 

Uczestnicy warsztatów w trakcie dyskusji ustosunkowali się pozytywnie do zaprezentowanych projektów i zgłosili postulat dotyczący rezygnacji z projektu nr 8 w miejscowości Panieńszczyzna dotyczącego „Utworzenia strefy przedsiębiorczości.” Uzasadnieniem rezygnacji z wymienionego projektu była zbyt mała powierzchnia pod utworzenie strefy. Zamiast  strefy przedsiębiorczości należy przewidzieć projekt związany z rolnictwem (targowisko, sprzedaż produktu lokalnego itp.). Podczas warsztatów zachęcono uczestników do  złożenia swoich propozycji do Gminnego Programu Rewitalizacji do dnia 21 czerwca 2016 roku..

Podczas uspołecznienia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Jastków na lata 2016 -2023 nie  wpłynęła ani jedna fiszka projektowa. Natomiast w trakcie konsultacji społecznych zgłoszono uwagi dotyczące:

1.    powiększenia obszaru zdegradowanego w miejscowości Dąbrowica;

2.    „Jarów Snopkowskich” – pismo p. J.G.

Ad.1. Powiększenie obszaru zdegradowanego w miejscowości Dąbrowica było możliwe na etapie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczania terenów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji podczas których można było składać wnioski, opinie i uwagi co do wyboru terenów. Uchwała Nr XIX/ 132/2016 z dnia 25 marca 2016 r.  podjęta przez Radę Gminy w Jastkowie  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Jastków zakończyła proces wyłaniania obszarów zdegradowanych i obszarów wskazanych do rewitalizacji.

Ad.2. Rozpatrzenie pisma p. J.G. jest możliwe na etapie sporządzania dokumentów planistycznych (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów miejscowych), w których to dokumentach definiuje się politykę zagospodarowania przestrzennego podporządkowaną ustrojowej zasadzie zrównoważonego rozwoju rozumianej jako taki rozwój społeczno - gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczególnych społeczności oraz obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Zasada ta oraz wynikające z niej zasady rozwoju i planowania przestrzennego określone w dokumentach nadrzędnych i przepisach prawa obowiązują wszystkich użytkowników przestrzeni i są podstawą kształtowania ładu przestrzennego zapewniającego utrzymanie właściwych relacji estetycznych i funkcjonalnych zarówno pomiędzy różnymi sposobami zagospodarowania terenów zurbanizowanych, jak i w relacjach pomiędzy układem przyrodniczym i antropogenicznym. Wymaga to konsekwentnego harmonizowania zagospodarowania zarówno w układach regionalnych i lokalnych województwa.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.