Sprawy Bieżące

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JASTKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017.

autor Marcin Abramek · 04 lis 2016 o 10:08

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.